x86 Assembly/16, 32 och 64 bitar - Wikibooks, öppna böcker för en öppen värld (2023)

x86 montering
snabblänkar:registerflyttahoppaBeräknalogikordna omdiv.FPU

När du använder x86-montering är det viktigt att ta hänsyn till skillnaderna mellan arkitekturer som är 16, 32 och 64 bitar. Den här sidan kommer att prata om några av de grundläggande skillnaderna mellan arkitekturer med olika bitbredder.

Innehåll

 • 1 Register
  • 1.1 16-bitars
  • 1.2 32-bitars
  • 1.3 64-bitars
  • 1,4 128-bitars, 256-bitars och 512-bitars (SSE/AVX)
 • 2 Adressminne
  • 2.1 8086 och 80186
   • 2.1.1 Exempel
  • 2.2 Skyddat läge (80286+)
  • 2.3 32-bitars adressering
 • 3 A20 Gate Saga

Register[redigera|redigera källa]

16-bitars[redigera|redigera källa]

Registren som finns på 8086 och alla efterföljande x86-processorer är följande: AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI, CS, DS, SS, ES, IP och FLAGS. Dessa är alla 16 bitar breda.

På DOS och upp till 32-bitars Windows kan du köra ett mycket praktiskt program som heter "debug.exe" från ett DOS-skal, vilket är mycket användbart för att lära dig mer om 8086. Om du använder DOSBox eller FreeDOS kan du använda "debug .exe"som tillhandahålls av FreeDOS.

AX, BX, CX, DX
Dessa allmänna register kan också adresseras som 8-bitars register. Så AX = AH (hög 8-bitars) och AL (låg 8-bitars).
JA AV
Dessa register används vanligtvis som förskjutningar till datautrymmet. Som standard är SI offset från DS-datasegmentet, DI är offset från ES extra segmentet, men endera eller båda av dessa kan åsidosättas.
SP
Detta är stackpekaren, förskjuten vanligtvis från stacksegmentet SS. Data skjuts in i stacken för tillfällig lagring och hoppar av stacken när den behövs igen.
BP
Stapelramen, vanligtvis behandlad som en offset från stapelsegmentet SS. Parametrar för subrutiner skjuts vanligtvis in i stacken när subrutinen anropas, och BP sätts till värdet SP när en subrutin startar. BP kan sedan användas för att hitta parametrarna på stacken, oavsett hur mycket stacken används under tiden.
CS, DS, SS, ES
Segmentpekarna. Dessa är förskjutningen i minnet för det aktuella kodsegmentet, datasegmentet, stacksegmentet respektive extrasegmentet.
IP
Instruktionspekaren. Offset från kodsegmentet CS, detta pekar på den instruktion som för närvarande exekveras.
FLAGGOR (F)
Ett antal enbitsflaggor som indikerar (eller ibland ställer in) processorns aktuella status.

32-bitars[redigera|redigera källa]

När chipsen började stödja en 32-bitars databuss breddades registren också till 32 bitar. Namnen för 32-bitarsregistren är helt enkelt 16-bitars namn med ett "E" före.

EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI, EDI
Det här är 32-bitarsversionerna av registren som visas ovan.
EIP
32-bitarsversionen av IP. Använd alltid detta istället för IP på 32-bitars system.
EFLAGS
En utökad version av 16-bitars FLAGS-registret.

64-bitars[redigera|redigera källa]

Namnen på 64-bitarsregistren är desamma som på 32-bitarsregistren, förutom att de börjar med ett "R".

RAX, RBX, RCX, RDX, RSP, RBP, RSI, RDI
Dessa är 64-bitarsversionerna av registren som visas ovan.
VILA I FRID
Detta är den fullständiga 64-bitars instruktionspekaren och bör användas istället för EIP (vilket kommer att vara felaktigt om adressutrymmet är större än 4 GiB, vilket kan hända även med 4 GiB eller mindre RAM).
R8-15
Dessa är nya extra register för 64-bitars. De räknas som om registren ovan är register noll till och med sju, snarare än ett till åtta.

R8–R15 kan nås som 8-bitars, 16-bitars eller 32-bitars register. Med R8 som exempel är namnen som motsvarar dessa bredder R8B, R8W respektive R8D. 64-bitarsversioner av x86 tillåter också att den låga byten av RSP, RBP, RSI, RDI nås direkt. Till exempel kan den låga byten av RSP nås med SPL. Det finns inget sätt att direkt komma åt bitarna 8–15 i dessa register, eftersom AH tillåter AX.

128-bitars, 256-bitars och 512-bitars (SSE/AVX)[redigera|redigera källa]

64-bitars x86 inkluderarSSE2(en förlängning till 32-bitars x86), som tillhandahåller 128-bitars register för specifika instruktioner. De flesta processorer som tillverkats sedan 2011 har även AVX, en ytterligare förlängning som förlänger dessa register till 256 bitar. Vissa har även AVX-512, vilket förlänger dem till 512 bitar och lägger till 16 fler register.

XMM0~7
SSE2 och nyare.
XMM8~15
SSE3 och nyare och AMD (men inte Intel) SSE2.
ÅMM0~15
AVX. Varje YMM-register inkluderar motsvarande XMM-register som sin nedre halva.
ZMM0~15
AVX-512F. Varje ZMM-register inkluderar motsvarande YMM-register som sin nedre halva.
ZMM16~31
AVX-512F. 512-bitars register som inte är adresserbara i smalare lägen om inte AVX-512VL implementeras.
XMM16~31
AVX-512VL. Var och en är den nedre fjärdedelen av motsvarande ZMM-register.
YMM16~31
AVX-512VL. Var och en är den nedre halvan av motsvarande ZMM-register.

Adressminne[redigera|redigera källa]

8086 och 80186[redigera|redigera källa]

Den ursprungliga 8086 hade bara register som var 16 bitar stora, vilket effektivt gjorde det möjligt att lagra ett värde i området [0 - (2)16- 1)] (eller enklare: den kan adressera upp till 65536 olika byte, eller 64 kibibyte) - men adressbussen (anslutningen till minneskontrollern, som tar emot adresser, laddar sedan innehållet från den givna adressen och returnerar data tillbaka på databussen till CPU) var 20 bitar stora, vilket i praktiken gjorde det möjligt att adressera upp till 1 mebibyte minne. Det betyder att alla register i sig inte var tillräckligt stora för att använda hela bredden på adressbussen, vilket lämnade 4 bitar oanvända, vilket minskade antalet användbara adresser med 16 (1024 KiB / 64 KiB = 16).

Problemet var detta: hur kan ett 20-bitars adressutrymme refereras till av 16-bitarsregistren? För att lösa detta problem kom Intels ingenjörer med segmentregister CS (Code Segment), DS (Data Segment), ES (Extra Segment) och SS (Stack Segment). För att konvertera från 20-bitars adress skulle man först dividera den med 16 och placera kvoten i segmentregistret och resten i offsetregistret. Detta representerades som CS:IP (det betyder att CS är segmentet och IP är offset). På samma sätt, när en adress skrivs SS:SP betyder det att SS är segmentet och SP är offset.

Detta fungerar också på omvänt sätt. Om man istället för att konvertera från, skulle skapa en 20-bitars adress, skulle det göras genom att ta 16-bitarsvärdet av ett segmentregister och lägga det på adressbussen, men skiftas 4 gånger till vänster (och därmed effektivt multiplicera registret med 16), och sedan genom att lägga till offset från ett annat register orörd till värdet på bussen, vilket skapar en fullständig 20-bitars adress.

Exempel[redigera|redigera källa]

Om CS = 258C och IP = 001216, då kommer CS:IP att peka på en 20-bitars adress som motsvarar "CS × 16 + IP" som kommer att vara

258C x 1016+ 001216= 258C0 + 001216= 258D2 (Kom ihåg: 16 decimaler = 1016).

20-bitarsadressen är känd som en absolut (eller linjär) adress och Segment:Offset-representationen (CS:IP) är känd som en segmenterad adress. Denna separation var nödvändig, eftersom registret i sig inte kunde innehålla värden som krävde mer än 16 bitars kodning. När man programmerar i skyddat läge på en 32-bitars eller 64-bitars processor, är registren tillräckligt stora för att fylla adressbussen helt, vilket eliminerar segmenterade adresser - endast linjära/logiska adresser används i allmänhet i detta "platta adresserings"-läge, även om deSegmentet:Offsetarkitektur stöds fortfarande för bakåtkompatibilitet.

Det är viktigt att notera att det inte finns en en-till-en-mappning av fysiska adresser till segmenterade adresser; för varje fysisk adress finns det mer än en möjlig segmenterad adress. Till exempel: överväg de segmenterade representationerna B000:8000 och B200:6000. Utvärderade mappar de båda till fysisk adress B8000.

B000:8000 = B000 × 1016+ 800016= B0000 + 800016= B8000, och

B200:6000 = B200 × 1016+ 600016= B2000 + 600016= B8000.

Genom att använda ett lämpligt mappningsschema undviker man emellertid detta problem: en sådan karta tillämpar en linjär transformation på de fysiska adresserna för att skapa exakt en segmenterad adress för varje. För att vända översättningen inverteras kartan [f(x)] helt enkelt.

Till exempel, om segmentdelen är lika med den fysiska adressen dividerat med 1016och förskjutningen är lika med resten, kommer endast en segmenterad adress att genereras. (Ingen offset kommer att vara större än 0F16.) Fysisk adress B8000 mappar till (B8000 / 1016):(B8000mod1016) eller B800:0. Denna segmenterade representation ges ett speciellt namn: sådana adresser sägs vara "normaliserade adresser".

CS:IP (Code Segment: Instruction Pointer) representerar 20-bitarsadressen för det fysiska minnet varifrån nästa instruktion för exekvering kommer att hämtas. På samma sätt pekar SS:SP (Stack Segment: Stack Pointer) på en 20-bitars absolut adress som kommer att behandlas som stack top (8086 använder detta för att trycka/poppa värden).

Skyddat läge (80286+)[redigera|redigera källa]

Hur fult detta än kan tyckas, var det i själva verket ett steg mot det skyddade adresseringsschemat som används i senare chips. 80286 hade ett skyddat driftläge, där alla dess 24 adresslinjer var tillgängliga, vilket möjliggjorde adressering av upp till 16 MiB minne. I skyddat läge var CS-, DS-, ES- och SS-registren inte segment utan väljare, som pekade in i en tabell som gav information om blocken av fysiskt minne som programmet då använde. I detta läge används pekarvärdet CS:IP = 0010:2400 enligt följande:

CS-värdet 001016är en förskjutning i väljartabellen, som pekar på en specifik väljare. Denna väljare skulle ha ett 24-bitarsvärde för att indikera början av ett minnesblock, ett 16-bitarsvärde för att indikera hur långt blocket är, och flaggor för att specificera om blocket kan skrivas, om det för närvarande finns fysiskt i minnet, och annan information. Låt oss säga att minnesblocket som pekas på faktiskt börjar på 24-bitars adressen 16440016, den faktiska adressen som hänvisas till då är 16440016+ 240016= 16680016. Om väljaren även innehåller information om att blocket är 240016byte lång, skulle referensen vara till byten omedelbart efter det blocket, vilket skulle orsaka ett undantag: operativsystemet bör inte tillåta ett program att läsa minne som det inte äger. Och om blocket är markerat som skrivskyddat, vilket kodsegmentminne ska vara så att program inte skriver över sig själva, skulle ett försök att skriva till den adressen på samma sätt orsaka ett undantag.

När CS och IP utökades till 32 bitar i 386:an blev detta schema onödigt; med en väljare som pekar på den fysiska adressen 0000000016, kan ett 32-bitars register adressera upp till 4 GiB minne. Men väljare används fortfarande för att skydda minnet från oseriösa program. Om ett program i Windows försöker läsa eller skriva minne som det inte äger, till exempel, kommer det att bryta mot reglerna som ställts in av väljarna, vilket utlöser ett undantag, och Windows kommer att stänga av det med meddelandet "Allmänt skyddsfel".

32-bitars adressering[redigera|redigera källa]

32-bitars adresser kan täcka minne upp till 4 GiB i storlek. Det betyder att vi inte behöver använda offsetadresser i 32-bitars processorer. Istället använder vi det som kallas "Flat adressering"-schemat, där adressen i registret direkt pekar på en fysisk minnesplats. Segmentregistren används för att definiera olika segment, så att program inte försöker exekvera stacksektionen, och de försöker inte utföra stackoperationer på datasektionen av misstag.

A20 Gate Saga[redigera|redigera källa]

Som nämndes tidigare hade 8086-processorn 20 adresslinjer (från A0 till A19), så det totala minnet som kunde adresseras av den var 1 MiB (eller 2 till strömmen 20). Men eftersom det bara hade 16 bitars register kom de fram tillSegmentet:Offsetschema eller annars med ett enda 16-bitars register kunde de omöjligen ha åtkomst till mer än 64 KiB (eller 2 till kraften 16) minne. Så detta gjorde det möjligt för ett program att komma åt hela 1 MiB minne.

Men med detta segmenteringsschema kom också en bieffekt. Inte bara kan din kod referera till hela 1 MiB med detta schema, utan faktiskt lite mer än så. Låt oss se hur ....

Låt oss komma ihåg hur vi konverterar från enSegmentet:Offsetrepresentation till linjär 20-bitars representation.

Konverteringen:

Segmentet:Offset=Segmentet× 16 +Offset.

Nu för att se den maximala mängden minne som kan adresseras, låt oss fylla i bådaSegmentetochOffsettill sina maximala värden och konvertera sedan det värdet till dess 20-bitars absoluta fysiska adress.

Så, maxvärde förSegmentet= FFFF16, ochmaxvärde förOffset= FFFF16.

Låt oss nu konvertera FFFF:FFFF till dess 20-bitars linjära adress, med tanke på 1610representeras som 10 i hexadecimal.

Så vi får, FFFF:FFFF -> FFFF × 1016+ FFFF = FFFF0 (1 MiB - 16 byte) + FFFF (64 KiB) = FFFFF + FFF0 = 1 MiB + FFF0 byte.

 • Notera:FFFFF är hexadecimalt och är lika med 1 MiBochFFF0 är lika med 64 KiB minus 16 byte.

Sensmoralen i historien:Från Real-läge kan ett program faktiskt referera till (1 MiB + 64 KiB - 16) byte minne.

Lägg märke till användningen av ordet "referera" och inte "åtkomst". Ett program kan referera till så mycket minne men om det kan komma åt det eller inte beror på antalet adressrader som faktiskt finns. Så med 8086:an var detta definitivt inte möjligt eftersom när program gjorde referenser till 1 MiB plus minne, var adressen som sattes på adressraderna faktiskt mer än 20-bitar, och detta resulterade i att adresserna slogs om.

Till exempel, om en kod hänvisar till 1 MiB, kommer denna att lindas runt och peka på plats 0 i minnet, på samma sätt kommer 1 MiB + 1 att slås runt till adress 1 (eller 0000:0001).

Nu fanns det några superfunny programmerare runt den tiden som manipulerade den här funktionen i sin kod, att adresserna lindades runt och gjorde sin kod lite snabbare och några byte kortare. Genom att använda denna teknik var det möjligt för dem att komma åt 32 KiB av övre minnesområdet (det vill säga 32 KiB som rör 1 MiB-gränsen) och 32 KiB minne av det nedre minnesområdet, utan att faktiskt ladda om deras segmentregister!

Enkel matematik ser du, om iSegmentet:Offsetrepresentation du görSegmentetkonstant, sedan sedanOffsetär ett 16-bitars värde och därför kan du ströva runt i ett minnesområde på 64 KiB (eller 2 till 16). Om du nu får ditt segmentregister att peka på 32 KiB under 1 MiB-märket kan du komma åt 32 KiB uppåt för att röra 1 MiB-gränsen och sedan 32 KiB ytterligare, vilket i slutändan kommer att lindas till botten av de mest 32 KiB.

Nu förbise dessa superfunny programmerare det faktum att processorer med fler adressrader skulle skapas. (Notera: Bill Gates har tillskrivits att säga, "Vem skulle behöva mer än 640 KB minne?", och dessa programmerare tänkte förmodligen på liknande sätt.) 1982, bara två år efter 8086, släppte Intel 80286-processorn med 24 adresslinjer . Även om det var teoretiskt bakåtkompatibelt med äldre 8086-program, eftersom det också stödde Real Mode, fungerade många 8086-program inte korrekt eftersom de var beroende av att adresser utanför gränserna lindades runt till lägre minnessegment. Så för kompatibilitetens skull dirigerade IBM-ingenjörer A20-adresslinjen (8086 hade raderna A0 - A19) genom tangentbordskontrollern och tillhandahöll en mekanism för att aktivera/avaktivera A20-kompatibilitetsläget. Om du nu undrar varför tangentbordskontrollern, är svaret att den hade ett oanvänt stift. Eftersom 80286 skulle ha marknadsförts som fullständig kompatibilitet med 8086 (det var inte ens ute särskilt länge) skulle uppgraderade kunder bli rasande om 80286 inte var bugg-för-bugg-kompatibel så att koden designad för 8086 skulle fungerar lika bra på 80286, men snabbare.

FAQs

What is x86-64-bit assembly code? ›

x86-64 machine code is the native language of the processors in most desktop and laptop computers. x86-64 assembly language is a human-readable version of this machine code.

What is the difference between assembly x86-64 and x64? ›

What is the difference between x86 and x64? As you guys can already tell, the obvious difference will be the amount of bit of each operating system. x86 refers to a 32-bit CPU and operating system while x64 refers to a 64-bit CPU and operating system.

What is x86 assembly used for? ›

x86 assembly language is the name for the family of assembly languages which provide some level of backward compatibility with CPUs back to the Intel 8008 microprocessor, which was launched in April 1972. It is used to produce object code for the x86 class of processors.

What is the difference between x86 and x86-64 assembly? ›

A 32-bit processor on x86 architecture has 32-bit registers, while 64-bit processors have 64-bit registers. Thus, x64 allows the CPU to store more data and access it faster. The register width also determines the amount of memory a computer can utilize.

Is Windows x86 32-bit or 64-bit? ›

For a 32-bit version operating system, it will say X86-based PC. For a 64-bit version, you'll see X64-based PC.

Do I have 64-bit x86 or 64-bit ARM? ›

Click on the System icon. Click About on the left side menu at the very bottom. Under Device specifications on the right side, check the System type. This will indicate either a x86-based processor (32-bit), x64-based processor (64-bit), or an ARM-based processor.

How do I know if my PC is x86 or x64? ›

Click Start, type system in the search box, and then click System in the Control Panel list. The operating system is displayed as follows: For a 64-bit version operating system: 64-bit Operating System appears for the System type under System.

Should I install x86 or x64 office? ›

We recommend the 32-bit version of Microsoft 365 for most users, because it's more compatible with most other applications, especially 3rd-party add-ins. However, consider the 64-bit version, especially if you're working with large blocks of information or graphics.

What is the advantage of x64 or x86? ›

Choosing a 64 bit system gives you:
 • Better software performance.
 • Increased memory support.
 • Better computer performance.
 • Enhanced Security features.
 • The pride of using the latest and the most advanced technology.
Dec 3, 2020

Why do people still use x86? ›

The x86 processors allow you to perform several activities at the same time from a single instruction. Also, they can perform numerous simultaneous tasks without any of them being affected. This makes them very sophisticated and advanced processors, allowing many complex calculations in a short time.

Do people still use x86? ›

For a long time, the Intel-made x86 architecture and the AMD-made x64 have dominated consumer computing for years. For the most part, the vast majority of computers are x86 even today, despite the architecture being several decades old. However, a new competitor has begun to arise in recent years.

What are the most important x86 instructions? ›

PUSH and POP are the two most popular instructions when working with the stack. PUSH instruction is used to push a value onto the stack and the POP instruction is used to pop a value off the stack and store it into a register.

What is x86-64 also known as? ›

x86-64 is also known as AMD64, x64, and Intel 64. It was built by Advanced Micro Devices (AMD) as an extension to the 32-bit x86 architecture.

What is x86 32-bit vs 64-bit? ›

The biggest difference between 32 bit and 64 bit is that they can access different amount of RAM. X64 vs x86, which one is better? The x86 (32 bit processors) has a limited amount of maximum physical memory at 4 GB, while x64 (64 bit processors) can handle 8, 16 and some even 32GB physical memory.

What is the difference between x86 and non x86? ›

X86 is short for 80 x 86. There are different types of x86 processors and their full names are – 80286, 80386, 80486 and 80586. The x86 processors are backwards compatible, which means they can run all programs that the older processors could run, but the older processors cannot run x86 programs.

Does Windows 10 use x86? ›

Whats the Difference? Windows 10 x86 (32-bit) is limited to using 4GB of RAM or less on PCs. Windows 10 x64 (64-bit) can use more than 4GB of RAM and it does this by using the AMD64 standard for 64-bit instructions.

Can I install Windows x86 on 64-bit? ›

Yes, of course. Most programs are still 32 bit and run fine on 64-bit Windows systems. Those programs are machine language, which has a one-to-one mapping with assembly (and can be easily disassembled into x86 assembly code). Save this answer.

Why is Windows 32-bit called x86? ›

The term "x86" came into being because the names of several successors to Intel's 8086 processor end in "86", including the 80186, 80286, 80386 and 80486 processors. Partly. For some advanced features, x86 may require license from Intel; x86-64 may require an additional license from AMD.

What is the difference between 32-bit 64-bit and ARM? ›

Unlike ARM32 that has 15 general-purpose registers, ARM64 architecture uses 31 registers, each 64-bits wide. As such, its registers can process larger numbers and hold more memory addresses. ARM64 architecture also provides user-space compatibility with ARM32.

What is the difference between ARM processor and 64-bit processor? ›

X64 CPUs are fast and powerful, but they require a lot of electricity. So, they are usually used in laptops. ARM CPUs are weak but low-power processors for smartphones and other mobile devices.

How do I know if my computer is ARM64? ›

If you go to System Information, under "System Summary", the "System Type" will have ARM in it. For example, ARM64-based PC. If it is not ARM, it will say something like x64-based PC.

Do you need 6 or faster 32-bit x86 or 64-bit x64 processor to run window 7 to your PC? ›

If you want to run Windows 7 on your PC, here's what it takes: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor* 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit) 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)

Should I download x64 or normal? ›

You should go for 64-bit for hardware and software, as you can not only make your Windows 11 or Windows 10 faster, but you will also be in a better position in the long run when it comes to software compatibility and your computer's performance.

Which Office version is best? ›

Microsoft Office Professional 2021

This suite is mature, rich with features, and so widely used that you never have to even think about compatibility. Free versions of mainstay apps, like Word and Excel, are available online.

What is the main advantage of using a CPU in 64-bit mode? ›

Since processors use 64 bits for both addressing and data, the processor can carry twice the amount of data carried by 32-bit processors in every clock cycle. This enables the processor to handle far more data and instructions per unit of time than previous processors.

What are the disadvantages of x86 processor? ›

The disadvantages of x86 are increased power consumption and heat generation. Except for that these processors are also too complicated and intricate of the commands due to the long history of development.

What is the biggest advantages of 64bit vs 32bit? ›

Here's why it matters. Simply put, a 64-bit processor is more capable than a 32-bit processor because it can handle more data at once. A 64-bit processor can store more computational values, including memory addresses, which means it can access over 4 billion times the physical memory of a 32-bit processor.

Is x86 going obsolete? ›

It's very likely, but don't expect it anytime soon. Until ARM processors can effectively emulate x86 ones, don't expect ARM to take over anytime soon. There will likely be a increase in the amount of powerful ARM machines after Apple has done it, but many x86 applications are still relied on.

Why can't x86 run on ARM? ›

X86 desktop apps are emulated on Arm64 by the system generating Arm64 instructions at runtime. This means if an x86 desktop app prevents dynamic code generation or modification in its process, that app cannot be supported to run as x86 on Arm64.

Who uses x86? ›

x86 is a term used to describe a CPU instruction set compatible with the Intel 8086 and its successors, including the Pentium and others made by Intel and other companies. This is the CPU architecture used in most desktop and laptop computers.

Why is ARM so much better than x86? ›

ARM devices are substantially more energy-efficient by design. They have a simpler design because they are RISC processors. As a result, a PC powered by powered may have a battery life that is significantly longer than x86.

What is the oldest x86 CPU? ›

The 8086, also known as the iAPX 86, was Intel's first commercial 16-bit CPU and is considered the chip that launched the era of x86 processors. With 29,000 transistors built in a 3,000 nm design, the 8086 was clocked from 5 to 10 MHz and achieved up to 0.75 MIPS in computers such as the IBM PS/2.

What is the most power efficient x86? ›

AMD EPYC™ processors power the most energy-efficient x86 servers in the game, delivering exceptional performance and helping lower energy consumption.

Should I use x86 or ARM? ›

This is why ARM processors dominate small electronics and mobile devices like smartphones, tablets, and even Raspberry Pi systems. x86 architectures are more common in servers, PCs, and even laptops where there is a preference for speed and flexibility in real time, and fewer constraints on cooling and size.

Why does x86 have 8 registers? ›

The x86 architecture contains eight 32-bit General Purpose Registers (GPRs). These registers are mainly used to perform address calculations, arithmetic and logical calculations. Four of the GPRs can be treated as a 32-bit quantity, a 16-bit quantity or as two 8-bit quantities.

Why is it called x86? ›

x86 is the name of the architecture that it's built to run on (the name comes from a series of old Intel processors, the names of which all ended in 86, The first of which was the 8086). Although x86 was originally a 16-bit architecture, the version in use today is the 32-bit extension.

What architectures are x86? ›

The Intel x86 processor uses complex instruction set computer (CISC) architecture, which means there is a modest number of special-purpose registers instead of large quantities of general-purpose registers. It also means that complex special-purpose instructions will predominate.

Which is 64-bit program files x86? ›

The regular Program Files folder holds 64-bit applications, while "Program Files (x86)" is used for 32-bit applications. Installing a 32-bit application in a PC with a 64-bit Windows automatically gets directed to Program Files (x86). See Program Files and x86.

What is the difference between prefer 32-bit and x86? ›

The difference between x86 and Any CPU 32 bit preferred is that in the latter case the largeaddressaware flag is set on the executable. This means that the 32 bit process running on a 64 bit OS can use 2GB of memory in x86 mode and 4GB of memory in Any CPU 32 bit preferred mode.

Is 32-bit better than 64-bit? ›

Difference between 32-bit and 64-bit OS. A 64-bit processor is more capable than a 32-bit processor because it can handle more data at once. A 64-bit processor can store more computational values, including memory addresses, which means it can access over 4 billion times the physical memory of a 32-bit processor.

What is the difference between 64-bit and 64-bit x86? ›

The biggest difference between x86 and x64 is that they can access different amounts of RAM. The x86 (32-bit processors) has a limited amount of maximum physical memory at 4 GB, while x64 (64-bit processors) can handle 8, 16, and some even 32GB physical memory.

How many instructions does x86-64 have? ›

states that the current x86-64 design “contains 981 unique mnemonics and a total of 3,684 instruction variants” [2].

Does Windows only work on x86? ›

Only x86 (limited to some specialty netbook/tablet devices) and x64 are currently still valid for Windows 10.

What does x86-64 mean in Windows? ›

For a 32-bit version operating system, it will say X86-based PC. For a 64-bit version, you'll see X64-based PC.

What is x86 vs x64 C++? ›

The x86 (32-bit processors) has a limited amount of maximum physical memory at 4 GB, while x64 (64-bit processors) can handle 8, 16, and some even 32GB physical memory. A computer with x64 can work with both 32-bit programs and 64-bit programs. However, a computer with x86 can only run 32-bit programs.

What is x86 vs x64 AMD? ›

x86=the original 32-bit ISA developed by Intel. The 64-bit version of the x86 ISA was developed by AMD; therefore, x64, x86–64, and AMD64 are all in fact the same thing, just all names used to refer to it. Intel64 is a misnomer. While x86 was developed by Intel, AMD make it into 64-bit.

What is difference between Program Files and Program Files x86? ›

The C:\Program Files directory is for programs in the native system bitness, and the the C:\Program Files (x86) directory is for programs that run under the x86-32 emulator.

Do I need both Program Files and Program Files x86? ›

It doesn't normally matter whether a program's files are stored in Program Files or Program Files (x86). Windows automatically installs programs to the correct folder, so you don't have to think about it. Programs appear in the Start menu and function normally, no matter where they're installed.

Can I install 64-bit Windows on x86? ›

If you see x64-based PC, then your computer is capable of running a 64-bit version of Windows. If you see an x86-based PC, then you can't install 64-bit OS on the current computer.

How do I know if my computer is x86 or x64? ›

 1. Click Start, type system in the search box, and then click System Information in the Programs list.
 2. When System Summary is selected in the navigation pane, the operating system is displayed as follows:
 3. For a 64-bit version operating system: X64-based PC appears for the System Type under Item.

What is the main advantage of selecting a 64-bit operating system over a 32-bit operating system? ›

Here's why it matters. Simply put, a 64-bit processor is more capable than a 32-bit processor because it can handle more data at once. A 64-bit processor can store more computational values, including memory addresses, which means it can access over 4 billion times the physical memory of a 32-bit processor.

Do I need both Visual C++ x86 and x64? ›

In most cases you should install both the x64 (64-bit) and the x86 (32-bit) versions. If you're using a 32-bit version of Windows, then you only need to install the x86 version. Open the downloaded files and follow the instructions. When finished, try running Unified Remote Server again.

Are there 128 bit processors? ›

While there are currently no mainstream general-purpose processors built to operate on 128-bit integers or addresses, a number of processors do have specialized ways to operate on 128-bit chunks of data.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 12/14/2023

Views: 5409

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.