UNDERVISNINGSINTERVJUFRÅGOR 2023 - Offentlig tid (2023)

LÄRARINTERVJUFRÅGOR, 2023 Kontrakterade lärarintervjuer, lärarintervjufrågor och svar 2023, MEB-intervjufrågor och svar

2023årintervju frågorsöks av alla användare. Hur är det med år 2023?Undervisningintervjuerhar tillfrågats hittills,utgående intervjufrågor och svarVad är dem? Vilka frågor kommer att ställas? Vi har förberett det åt dig med bidrag från mer än 1000 lärarvänner under redaktion av Kamusaati.com.MEB UndervisningNågra av frågorna som ställs är följande:

Kontraktslärarintervjularhar tillfrågats hittills,utgående intervjufrågor och svarDen har utarbetats under redaktion av Kamusaati.com med bidrag från mer än 400 andra lärare. gjord av MEBkontraktslärarintervjuerNågra av frågorna som ställs är följande:

UNDERVISNINGSINTERVJUFRÅGOR 2023 - Offentlig tid (1)

1 FEBRUARI VECKA DAG 1

1-) Städerna där atombomben släpptes i Japan?

Hiroshima och Nagasaki

2-) Förklara användningen av ljudmaterial i undervisningen och ge exempel.

Det säkerställer att inlärningen är både snabbare och mer permanent.
Det gör utbildningsverksamheten mer effektiv. Det underlättar och förkroppsligar lärande. Det förhindrar skräp.
Det ger ordning och reda i presentationen och informationsflödet. Det är lätt att använda och verktygen är billiga.
RADIO: Den ger omedelbar sändning och lyssnar på informationen i lektionen.
BAND, KASSETT och CD: Det låter eleverna lyssna och utvärdera sitt eget tal och lyssna på kassetten som är förberedd för lektionerna i klassrumsmiljön.

3-) Vilka är de kognitiva domänstegen enligt taxonomi?

-KUNSKAP: Om eleven säger, skriver, visar eller kommer ihåg informationen som han lärt ut utan att ändra den, är han på kunskapsnivå.
-Medvetenhet: Utifrån det som ges gissar eleven vad som hände innan och vad som kan hända efter.
-TILLÄMPNING: Om eleven använder informationen i verkligheten eller kan lösa ett problem utifrån den givna informationen så är det på denna nivå.
-ANALYS: Om eleven kan dela upp hela informationen i logiska delar är det på denna nivå.
-SYNTES: Om eleven kan skapa en original helhet genom att kombinera delarna så är det på denna nivå.
- BEDÖMNING: Om eleven kommenterar, kritiserar eller gör bedömningar med hjälp av kriterier är det på denna nivå.

4-) Namnet på den 3:e bron i Istanbul?

Yavuz Sultan Selim-bron

5-) Hur kan du vara en modell för dina lärarkompisar?

Jag har vissa mål. Jag har en positiv attityd. Jag har ett sinne för humor. Jag är konsekvent och inspirerande. Jag är ett exempel för mina medlärarkollegor genom att anpassa mig efter mina elevers behov. Jag trivs med mitt jobb. Jag tvekar inte att ta råd. Jag vet hur man bryter formen. Jag är medveten om mitt syfte. Jag håller kontakten med mina föräldrar.

6-) Vilka är de situationer som ger upprepning av betyg?

Frånvaro och misslyckande.

7-) Definition av autokratisk lärare?

Väsentligt, förtryckande, regelskapande, bestraffande, disciplinärt, traditionellt, planerat...

8-) Vad är skillnaden mellan smart board och projektion?

Projektorn projicerar bilderna tagna från datorn på kortets yta. Den känner av beröringen på den smarta kortets yta och på så sätt förvandlas kortets yta till en interaktiv datorskärm.

9-) Vilken rätt har föräldrarna över det omogna barnet?

Vårdnadsrätt.

10-) Vilka är fördelarna och nackdelarna med datorstödd undervisning?

FÖRDELAR: Det ger snabb tillgång till information, enkel dataöverföring, tidsbesparing, förklarar händelser som inte kan förklaras med ord, och vissa ämnen lärs ut på ett roligare sätt genom att spela pedagogiska spel. Det avslöjar elevernas individuella talanger. Det förhindrar extrainlärning i utbildningen. Det gör det möjligt för studenter över hela världen att få tillgång till samma information. Det möjliggör självinlärning.

SKADOR: Det förhindrar interpersonell kommunikation. Det gör att intresset flyttar åt andra håll. Det kan också leda till felaktig information. Det kan orsaka slöseri med tid på dåliga sätt. Det kan få oönskade konsekvenser då det finns en möjlighet att förlorad information lagrad. Det finns en möjlighet att det kan orsaka hälsoproblem. Lektionerna kan avbrytas även vid ett mindre strömavbrott.

11-) Vilken räd gjordes av Japan som förändrade andra världskrigets gång?

Pearl Harbor Raid (1941)

12-) Vilka är de första turkiska furstendömena?

Saltukoğulları, Mengücekoğulları, Danişmentoğulları, Artukoğulları, Çaka Furstendömet

13-) Att lära sig att lära är vilken tanketeknik?

Aktivt lärande.

14-) Vilka två vulkaniska berg ligger Kappadokien mellan?

Det är mellan vulkanen Erciyes i öster och vulkanen Karacadağ-Montenegro i väster.

15-) Vad betyder meningen 'Läraryrket kan inte befrias från känslor'?

Undervisning, precis som teaterscenen, är samma miljö, samma lärare, samma tonfall, samma ämne. Elever kommer inte tillbaka för att du lärde mig, jag är lärare. Om du kan ge en känsla, vänder de sig till den. Läraren lämnar känslan, inte kunskapen, i eleven. Vi måste kunna se på eleverna med kärlek och ingjuta en känsla av tillit.

16-) Den första civilisationen som uppfann skrivandet?

De är sumerer.

17-) Vilken del av Carrolls modell för lärande i skolan har att göra med den tid eleven frivilligt ägnar åt lärande?

Uthållighet-Tålamod.

18-) Hur närmar du dig elever i en klass du går in för första gången?

Jag får dig att känna att jag är en förstående, kärleksfull, disciplinerad person som älskar och bryr sig om sina elever och sitt jobb. Jag får dem att känna att jag är glad över att vara lärare, att jag är exalterad över att undervisa och att jag tycker om att umgås med mina elever. Jag ler, hälsar eleverna med hög röst och värmer klassrummet med min blick. Jag klär mig bra och är välvårdad. Jag litar och litar på dem. Jag presenterar mig själv och försöker lära känna mina elever. I den första lektionen förklarar jag hur vi kommer att följa vägen under året, hur jag undervisar och hur barn ska se på kursens läroplan.

19-) Verktyg och material som kan användas i klassrummet enligt teorin om multipla intelligenser?

Spel, artikel, dikt, berättelse, tidslinje, tecknad film, pussel, video, bild, brainstorming, projektarbete, dokumentär, experiment...

20-) Vems verk är boken Bahriye?

Piri Reis

1 FEBRUARI VECKA 2:A DAG

1-) Definition av aritmetiskt medelvärde?

Det är värdet som erhålls genom att summera alla mätresultat (poäng) och dividera med antalet mätningar (totalt antal elever).

Den ger information om gruppens framgångsnivå, elevernas inlärningsnivå och elevernas genomsnittliga framgångsnivå. Informationen om att elever (grupp) har lägst eller högst framgång i en lektion (eller prov) lärs in genom att titta på det aritmetiska medelvärdet. Det ger mer information än läge och median. Eftersom alla mått ingår i beräkningen; är de mest stabila och kraftfulla mediokra åtgärderna. Nackdelen med det aritmetiska medelvärdet är; Det ger inte ett helt realistiskt resultat i poängfördelningen, då det påverkas av extrema värden.

2-) En kvinnlig tävlande som deltar i världsmästerskapet i rally?

Burcu Cetinkaya

3-) Vilket ansvar har läraren enligt elevens intressen och förmågor?

Med insikten om att varje elev är unik och unik bör man ta hänsyn till barns individuella skillnader, och man får inte glömma att barn kan ha intressen inom olika områden. Intresse- och kompetensområdet bör stödjas, medan andra områden bör utvecklas. Till exempel kan spel med minneskort, hitta 7-skillnadspussel, etc. göras med barn för att utveckla visuell logisk intelligens.

4-) Om de tekniska möjligheterna är begränsade på din plats, vilken typ av väg skulle du följa?

I ett sådant fall skulle vi försöka stärka relationerna mellan skolan och miljön genom att träffa min rektor och mina värdefulla kollegor. Genom att be om stöd från nödvändiga myndigheter och myndigheter genomförde vi studier för att säkerställa att våra elever så snart som möjligt fick tekniska möjligheter. Tills våra elever hade tekniska möjligheter skulle jag ta på mig plikter och ansvar och göra allt i vår makt för att förhindra att våra elever blev offer.

5-) Vad är formell utbildning?

1. Formell utbildning

a) Formell utbildning b) Icke-formell utbildning

2. Informell utbildning

Formell utbildning: Det är den utbildning som ges till individer i en viss åldersgrupp på regelbunden basis, gradvis och gradvis, under skolans tak, med utbildningsprogram som utarbetats i linje med syftena med nationell utbildning.

Förskola
Grundskola
Grundskola
Gymnasieutbildning (gymnasium)
Högre utbildning (universitet)

6-) Vilka av våra provinser gick med i UNESCO:s nätverk för kreativa städer 2019?

Afyonkarahisar till UNESCO 2019 "Creative Cities Network"

7-) Vilka tekniska apparater använder du för att förstöra skadliga vanor?

Visuella bilder och videor relaterade till ämnet kan ses på den smarta tavlan för att öka medvetenheten. Att sätta röksensorer i toaletter kan dessutom avskräcka rökning. Att ha kameror runt skolan och i trädgården kan också minska användningen.

8-) Vilken testmetod har lägst chans att lyckas?

Skriftlig närvaro: Antalet frågor är lågt. Så Scope Validity och Sensitivity är låga. Ingen lycka till, låg risk för fusk. Utvecklar högre ordningstänkande.

Muntliga examinationer: Frågorna besvaras av studenten, frågorna bör förberedas i förväg. Det finns ingen lycka framgång, ingen kopia chans. Känslighet och innehållsvaliditet är låg.

Sant-falskt objekt: Känslighet och innehållsvaliditet är hög. Lycka till: 50%. Det rekommenderas inte under de första åren i grundskolan eftersom det kan leda till felaktig inlärning. Varje fråga bör mäta en bit information.

Korta svarspunkter: Det här är de punkter där svaret förklaras i en mening eller ett ord. Det finns ingen lycka framgång. Det är effektivt för att mäta kognitiva färdigheter på låg nivå (memorering).

Flervalstest: Svårt att förbereda och kräver expertis, lätt att göra poäng. Svarsnyckeln ska inte vara mönstrad. Det är testtypen med högst validitet och tillförlitlighet. För att minska lyckans framgång bör antalet snygga ökas.

Matchande poster: Antalet svarsval måste vara större än frågans premisser. Det finns tur framgång.

Samtida mätverktyg:

Strukturerat rutnät: Det bidrar till visuellt och verbalt tänkande. Chansen att lyckas är mycket liten. Svaret finns i rutorna.

Diagnostiskt grenat träd: Det består av D/Y-objekt som är relaterade till varandra. Frågan som eleven kommer att möta beror på hans svar på föregående fråga.

Ordassociationstest: Nyckelbegreppet ges, eleven berättar informationen om begreppet som kommer att tänka på.

Portfolio (Produktvalsfil): Det är samlingen av studenters produkter under en termin eller ett år. Det gör att vi kan observera deras utveckling i processen.

9-) Vilken är den institution som har behörighet att utfärda radio- och TV-inspektionstillstånd?

RTÜK

10-) Vilken effekt har färgerna på klassrummets väggar på eleverna?

Färger påverkar elevens fysiska och beteendemässiga tillstånd och ökar motivationen.Färger bidrar till fantasin hos barn i förskoletiden. Vår andning kan förändras med blodtryck, hjärtfrekvens, muskelaktivitet, färger. I färgernas språk ses ljusblått som avkopplande och avslappnande, mörkt som stimulerande, rött som spännande och provocerande, vilket skapar spänningar. Väggarna ska vara rosa i för- och grundskolor, blå eller gröna på övre plan, röda i konstklassrum, gula i enskilda undervisningsklassrum, grå eller beige i datorklassrum.

Barn i åldersgruppen 3-6 attraheras av ljusa färger. Färgernas ljusstyrka och intensitet kan bara vara effektiva för att fånga deras uppmärksamhet; för mycket stimulans bidrar inte till deras lärande. Varmare ljusa färger både kompletterar deras energier och bidrar till deras inlärning genom att minska deras spänningar, ångest och överspänning. I dagisklassrum kan ljus lax, ljusgul eller ljus persika användas istället för mycket ljusa gula och röda.

När de kommer till grundskolan behöver barn i denna åldersgrupp mer uppmärksamhet och koncentration i skolmiljön. Beiga eller gröna med lite mer blått är lämpliga i klassrummen i dessa åldersgrupper. Det är viktigt att de väggar som lärare och barn möter i klassrummen skiljer sig från de andra sidoväggarna.

Barn övergår från varma färger till kalla färger så fort de går in i puberteten. Blått och grönt är mer att föredra, men fortfarande orange i livet. Blått och grönt är färgerna för mognad och lugn. (Tat från artikeln)

11-) Hur använder du teknik i klassrumsmiljön?

Vi kan vädja till fler sinnesorgan genom att stödja lärande med teknik. Video, låt etc vad du har lärt dig. Vi ökar inte bara varaktigheten i lärandet, utan gör det också möjligt för eleverna att delta effektivt i lektionen på ett roligt sätt.

Genom eba är det möjligt att dela information om det inlärda ämnet med andra kollegor, lärare samlar in och rapporterar information, elevernas bidrag till processen kan registreras genom e-portfölj, gör det möjligt för oss att få tillgång till information direkt, ge eleverna olika inlärningsmöjligheter och använda metoder som kan bidra till deras framsteg i sin egen takt, genom att projicera bilder genom projektioner Det kan säkerställas att eleverna involverar det visuella sinnesorganet, barns aktiva deltagande kan säkerställas med mikroskop, barn kan förses med en första hand erfarenhet genom att använda simuleringsmetoden etc.

12-) Vilka metoder som används för att öka elevens framgångsnivå?

För att öka elevens framgång bör först och främst aspekterna av elevens misslyckande uppmärksammas och orsaken bör undersökas. Familjens stöd bör erhållas genom att samarbeta med familjen, och elevens villiga deltagande i processen bör stödjas genom att utgå från vad barnet vet och förstärka det han vet. Olika undervisningsmetoder och tekniker bör användas, fler aktiviteter bör ges till eleverna för att vara delaktiga i processen och för att överföra det de lärt sig genom att göra och uppleva mer till sina liv.

13-) Vilka är fördelarna med en lärares master- och doktorsexamen?

Vetenskaplig kunskap är alltid öppen för förändring och utvecklas ständigt. Läraren är som ett ljus som lyser upp sin omgivning med vad han kan. Det gör det möjligt för läraren att hela tiden förbättra och utbilda sig själv, lära sig annan information och förstärka det han kan. Läraren tar rollen som forskare på ett master- eller doktorandprogram och upptäcker ny information. Dessa program bidrar till lärarens produktion och specialisering i ett ämne.

14-) Förklara meningen med en dator betyder inte att jag kan en dator.

Dess information och teknik är mycket avancerad och den har många funktioner. Det är inte möjligt att använda datorn utan att känna till datorns exakta funktioner.

15-) Vilket land är Turkiets landgränsgranne med störst yta?

Vår längsta landgräns är Syrien. (1939 Hatays annektering till fosterlandet). Vår kortaste landgräns är Nakhchivan. Vår äldsta landgräns går mot Iran. (Denna gräns drogs med Kasr-ı Şirin-fördraget.) Naturliga förhållanden möter några av våra gränser mot Grekland. (Eric River) Syriska gränsen 877 km- Irangränsen 454 km- Irakgränsen 331 km- Armeniens gräns 325 km- gränsen till Georgien 276 km- Bulgariens gräns 269 km- Grekisk gräns 203 km- Nakhchivan-porten Greklands gräns, 18 km till Turkiets gräns, Turkiets gräns: İps Uzunköprü, Pazarkule Bulgarien: Kapıkule, Hamzabeyli, Derekoy Georgien: Sarp, Türkgözü, Aktaş Armenien: Akyaka Azerbajdzjan: Dilucu Iran: Gürbulak, Kapıkö, Esendere Irak: Habur Syrien: Nusaybin, Ceylanakpınar, Māncünar, Mőkaşınar, Măncınar, Mănçınar, , Yayladağı, Olive Branch Borders har en viktig plats i Turkiets handelsvolym. De viktigaste gränsportarna och länderna de är belägna i är följande: Ipsala med Grekland, Kapikule med Bulgarien, Sarp med Georgien, Akkaya med Armenien, Dilucu med Nakhchivan, Gürbulak med Iran, Habur med Irak, Cilvegözü och Ceylanpınar med Syrien. är porten. Turkiets mest trafikerade gränsport är Kapıkule.

16-) Vilken typ av lärande är det när någon som inte gillar poplåtar inser att de kan låten de hört nyligen utantill?

latent lärande

17-) Du sa åt dina elever att se en dokumentär, men situationen för dem alla tillåter inte. Hur skulle du gå tillväga i den här situationen?

Genom att lägga till dokumentären jag vill att de ska se i mitt dagliga utbildningsprogram skapar jag lika möjligheter och möjligheter genom att se till att alla mina elever ser den samtidigt, och jag får feedback på processen genom att diskutera med mina elever senare.

18-) Optik, rymdvetenskap, … etc. den naturvetenskapliga grenen på gymnasiet som omfattar naturvetenskapliga områden som t.ex.?

Fysikens delområden är följande: Mekanik, Elektromagnetism, Optik, Kärnfysik, Termodynamik, Atom- och molekylfysik, Högenergi- och plasmafysik, Fasta tillståndets fysik

19-) Anledningar till praktiken av tjänstgörande lärare?

Den tillämpas för att eliminera de problem som kan uppstå i skolan och för att vidta försiktighetsåtgärder innan dessa problem uppstår. • Befinna sig i tjänstgöringsområdet på rasterna, gå bland eleverna och se till att eleverna kommer in i sina klassrum när klockan ringer • Som vakthavande lärare kontrollera eleverna under rasterna och lunchrasterna Att ta eleverna från våningarna till matsalen och skolträdgården Att vidta åtgärder för att förhindra att de lämnar skolan • Som vakthavande lärare ringer läraren Bjud in lärarna till lektionen efter ringning, identifierar frånvarande lärare och de klasser som är tomma och informerar administration • Se till att eleverna lämnar skolan på ett säkert sätt i slutet av lektionen • Att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder mot oförutsedda händelser, informera skoladministrationen osv.

20-) Vad skulle du reagera om din elev ville använda en enkel miniräknare i gymnasiets matematiklektioner?

På senare tid har användningen av all teknik baserad på datorer och miniräknare inom utbildningsområdet ökat snabbt, och användningen av många av dessa verktyg har blivit utbredd i utbildningen i alla utvecklade länder och utvecklingsländer. Till exempel länder som Frankrike , Polen, Schweiz tillåter miniräknare i de inträdesprov för högre utbildning som deras utexaminerade går in. I själva verket bör, parallellt med förändringarna och utvecklingen i världen, integration av teknik (såsom datorer och miniräknare) med matematik tillåtas i den förnyade matematikläroplanen för grund- och gymnasieutbildning i Turkiet, samt bidra till att utveckling av elever med aktiviteter där eleverna kan få övning i numeriska data.

1 FEBRUARI VECKA 3:E DAG

1-) Hur många fält består Blooms taxonomi av, och vilka är de?

I taxonomin, som är konstruerad i form av en pyramid, ordningen för kognitiva färdigheter; kunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och utvärdering. Detta ramverk reviderades dock 2001 av Lorin Anderson och David Krathwohl. På så sätt har den fått en kvalitet som svarar mot dagens utbildningsbehov.

Den ursprungliga taxonomin var mer användbar i utvärderingsprocessen, medan den reviderade taxonomin fokuserade på planering och överensstämmelse mellan varje punkt. I den reviderade Bloom Taxonomy fick "syntes"-steget namnet "skapande" och ersattes av steget "utvärdering". Det sista steget, "skapande", representerar den mest komplexa eller utmanande kognitiva färdigheten, eller åtminstone ett slags spets för kognitiva uppgifter. Dessutom är kognitiva processer och kunskaper uppdelade; Den är uppdelad i fyra som faktakunskap, begreppsmässig, procedurell och metakognitiv kunskap.

2-) Vad heter tabellen där grundämnena klassificeras i kemi?

periodiska systemet

3-) Vilka är klassrumslärarens ansvar och egenskaper?

a) Den planerar klassens årliga arbete inom ramen för skolans väglednings- och psykologiska rådgivningsprogram och ger en kopia av denna planering till väglednings- och psykologtjänsten.

b) Han går in i klassrummet på den tid som avsatts för vägledning. Inom ramen för klassrumsvägledningsstudier bedriver den utbildnings- och yrkesvägledningsverksamhet under organisation och ledning av väglednings- och psykologisk rådgivning.

c) Samarbetar med väglednings- och psykologrådgivningstjänsterna för att föra elevernas utvecklingsfiler i sin klass.

d) Granskar och utvärderar nya studenters utvecklingsfiler i samarbete med vägledningen och psykologisk rådgivning.

e) Skyddar sekretessen för privat och personlig information som samlas in om studenten under studierna.

f) Lämnar en rapport med sina studier, behov och förslag gällande klassen till väglednings- och psykologrådgivningen inom den första veckan i slutet av läsåret.

g) Samarbetar med den psykologiska rådgivaren för att dirigera eleverna till utbildningsgrenar i linje med deras intressen, förmågor och akademiska prestationer.

h) Utför andra tjänsterelaterade uppgifter som ålagts av rektor. Lärare som undervisar klasser från 1:a till 5:e klass i grundskolan utför också dessa uppgifter i sina klassrum; liksom klassrumshandledningslärarna i de högre klasserna utför de dessa tjänster i riktning mot sina elevers ålder, utveckling, utbildningsstatus, individuella egenskaper och behov, under samordning av väglednings- och psykologisk rådgivning.

4-) Vad reflekterar public service-meddelanden på tv om studenter?

Public service-annonser som utarbetats inom områden som utbildning, hälsa, social utveckling och skydd av kulturarvet består av multimediainnehåll med pedagogiska och informativa egenskaper. Offentliga platser syftar till att åstadkomma en förändring av en direkt tanke eller beteende hos publiken eller lyssnaren inom områden där en samhällsnytta är inriktad. Denna förändring; Det kan realiseras som att öka medvetenheten om ett ämne, ändra en felaktig uppfattning, uppmuntra ett önskat beteende och utveckla en idé som kommer att stärka den sociala sammanhållningen. I vårt land sänds public service-meddelanden som utarbetats av offentliga institutioner, olika stiftelser och vissa privata organisationer på ett sätt som täcker olika teman via radio och TV. I vilken utsträckning public service-meddelanden, för vilka betydande budgetar avsätts under planerings-, berednings- och publiceringsskedet, når sina mål är ett viktigt forskningsämne. Inom ramen för denna studie syftade den till att fastställa i vilken utsträckning de utvalda public service-annonserna gjorde den önskade förändringen i tanke eller beteende bland målgruppen genom att välja bland de public service-annonser som rekommenderas av Radio and Television Supreme Council (RTÜK) under 2018. Även om man såg att public service-meddelanden som omfattas av studien var effektiva för att ändra vissa uppfattningar och tankar, såg man att de var otillräckliga i vissa ämnen. Dessutom tyder resultaten av studien på att frågor som redigering, visuella effekter, vokalisering, musik, enkelhet och förståelighet, slående budskap bör studeras noggrant under utarbetandet av public service-meddelanden.

5-) Vad är det tvärvetenskapliga förhållningssättet? Vänligen förklara.

I tvärvetenskaplig undervisning, utifrån ett visst begrepp (eller problem, ämne), integreras kunskaper och färdigheter som kan belysa detta begrepp ur olika aspekter genom att hämta från närliggande områden. Medan huvudsyftet är att undersöka konceptet som är ämnet för kursen, är det också viktigt att lära sig kunskaper och färdigheter för de olika ämnesområden som är involverade i denna process. Med andra ord, tack vare en tvärvetenskaplig organisation hjälper undervisningsprocessen både till att lära sig kunskaper och färdigheter inom vissa discipliner och att använda dem på ett meningsfullt sätt.

6-) Personen som fick det litterära priset på Presidential Culture Awards?

Ibrahim Tenekeci

7-) Vad är anledningen till de seminarier som ges till lärare i början och slutet av utbildningsperioden? Vad är fördelarna?

Under utbildningstiden lämnade de bakom sig under denna seminarieperiod; Våra lärare arbetar hårt i sina skolor för att identifiera bristerna och lägga fram nya idéer. Våra lärare, som brainstormar i seminarierna för att eleverna ska få en utbildning av bättre kvalitet, har också möjlighet att lära känna varandra bättre.

8-) Hur hittar du tekniktävlingar som anordnas för gymnasieelever när det gäller lika möjligheter?

Jämställdhet innebär att varje individ tjänar lika mycket på utbildning. Vissa tävlingar får mening efter i vilken miljö eleverna befinner sig. När en elev vill bygga en robot måste de ha medel för att göra det. Den ska nå delarna. Att göra en teknikstudie på landsbygden ger inte samma resultat som en student i centrum. Efter att ha tillhandahållit möjligheterna skulle det vara mer korrekt att rikta dem till vissa projekt.

9-) Vad heter den första internationella utställningen?

Den första internationella mässan som är känd i Turkiets historia är "Sergi-i Osman". På mässan som hölls i Istanbul 1863 ställdes industriprodukter från europeiska länder samt inhemska och utländska jordprodukter ut.

10-) Tror du att robotlärare kan ta vår plats i framtiden?

Även om undervisning generellt anses ha en funktion som förmedlar kunskap, har den faktiskt flerdimensionella funktioner. Den första av dessa är den emotionella dimensionen, som är den viktigaste faktorn i kommunikation. Den har många känslomässiga dimensioner som att kunna kommunicera mellan människor, empati, lära sig samtidigt som man undervisar samtidigt som man lyssnar. Robotar kommer bara att förmedla vad som är, menundervisningDet handlar inte om att berätta. Storleken på vad vi kallar den implicita funktionen är mycket viktig. Robotar kan inte göra detta.

11-) Den största kontinenten i världen?

Asien, som är en del av den gamla världens landmassa, är den största kontinenten i världen med en yta på 44 391 163 km².

12-) Vilken typ av situationer tror du att du kommer att stöta på i skolan?

13-) Grundläggande?

Enligt den essentialistiska utbildningsfilosofin, som accepteras från de traditionella utbildningsfilosofierna, är syftet med utbildningen att skydda samhället utan att förändra det genom överföring av kulturarv. Grunden för essentialismrörelsen är idealism och realism.

14-) Vad heter sultanens signatur?

Det kallas tugra. Vi ser den första Tugra i Ottoman Ruler Orhan Bey.

15-) Konstruktivistisk förståelse?

• Kunskap kan ses som ett fenomen som är relaterat till individens handlingar och upplevelser, men som inte kan konstrueras utanför kognitionen.
• Inom konstruktivismen är kunskap aldrig oberoende av personen. Kunskap finns i människor eftersom den skapas individuellt.
• Vad är verkligt och sant i konstruktivistiskt lärande? Svaret på frågan är "acceptabilitet", "tillämpbarhet", "allmän kunskap" och "livbarhet" istället för verkligheten.
• I denna typ av lärande är individer inte passiva, utan aktiva som de som personligen lär sig.
• Lärandet bygger på den subjektiva verklighet som utgör individens begreppsram.
• Konstruktivismen speglar mer av en filosofi.
• Konstruktivism är ett förhållningssätt till kunskapens och lärandets natur.

16-) Vilken planet är närmast solen?

Merkurius

17-) Är simuleringstekniken ett mål för att få en licens?

Trafik är en social miljö där många faktorer samverkar. Naturligtvis är simulering otillräcklig för att ge detta. Vi stöter på många händelser i verkligheten, även när vi kör.Våra reaktioner återspeglas på olika sätt på varje händelse. Verkliga förhållanden bör alltid tillämpas vid lärande. Förutom i farliga situationer. Ett körkort är ett dokument som måste tjänas in genom det verkliga livet.

18-) Vilken är den lägsta nivån av Blooms taxonomi?

information/kom ihåg

19-) Vad är det nya namnet på finansministeriet, vars namn ändrades i och med förordningen?

blev finansdepartementet.

20-) Anser du att public service-meddelanden är till nytta för föräldrar och elever?

Offentliga institutioner, vissa privata organisationer och sociala biståndsorganisationer tar olika steg i frågor som skydd av kulturarvet, värderingsutbildning och höjning av social medvetenhet. Public service tillkännagivanden (Borzekowski och Poussaint 1999: 181; Cury 2011: 191; Akova 2017: 16), som används för att skydda allmänhetens intresse i linje med olika syften såsom främjande av evenemang, ge förslag inom områden som hälsa och säkerhet, uppmuntra samhället i insamlingsaktiviteter och informera allmänheten, är idag Det har blivit ett av de mest idealiska sätten för dessa initiativ. I Turkiet (Turkish Statistical Institute 2015), där medborgare spenderar mer än 2 timmar i genomsnitt varje dag för att "titta på tv, lyssna på radio och musik", har institutioner möjlighet att kommunicera effektivt genom public service-meddelanden om frågor som rör samhället.

Det är också mycket viktigt att public service-meddelanden utformas på ett sätt som alla medlemmar i samhället kan förstå. Används på offentliga platser; Att språket är begripligt, texternas läsbarhet och symbolernas överlappning med de kulturella normerna kommer att bidra till att alla individer uppfattar budskapet korrekt. Dessutom bör den aktuella periodens behov beaktas vid utformningen av public service-meddelanden.

Resultaten från de genomförda studierna uppmärksammar de viktiga punkterna när det gäller en effektiv och effektiv användning av public service-meddelanden. Effektiv användning av public service-meddelanden; Man ser att det beror på faktorer som att ta hänsyn till samhällets behov, att styra designprocesserna väl, att planera skönlitteraturen väl, att använda intressanta element, att vara begriplig för alla medlemmar i samhället, att anpassa intensiteten i den önskade känslan. att reflekteras korrekt. I denna studie har det undersökts i vilken utsträckning de public service-meddelanden, som diskuteras i denna studie, når de riktade attityd- och beteendeförändringar och medvetenhetshöjande syften. Det förväntas att resultaten kommer att bidra till litteraturen om utvärdering av public service-meddelanden.

1 FEBRUARI VECKA 4 DAG

25-) Kooperativt lärande?

Det kallas "Cooperative Learning" i litteraturen. Det lärarcentrerade utbildningssättet har flyttats till ett elevcentrerat synsätt. Eleverna bildar olika antal grupper i klassrummet. De arbetar tillsammans med det bestämda ämnet. Det är en förståelse som bidrar till positivt engagemang i klassrummet. Perception och intelligensnivåer skapas av olika människor.

26-) Hur hanterar du naturkatastrofer genom att använda teknik?

Teknik finns i alla faser av våra liv. Medan tekniken har utvecklats så mycket, kan tekniken också användas för naturkatastrofer. Hur ska vi använda de möjligheter som naturen ger oss tillsammans med tekniken i rätt mått? Vi kan skapa självuppoffring hos barn genom att titta på filmer om ämnen som hur man minimerar förstörelsen som finns i naturen. Eller så kan vi ha en videokonferens med de som arbetar i Afad.

27-) Stegen i 5E?

Inledning – Utforskning – Förklaring – Utvärdering – Fördjupning

28-) Vem är författaren till "Selvi lång, låt oss inte skriva"?

Cengiz Aitmatov

29-) Hur planerar du tiden innan lektionen?

Jag gör upp en skala av aktiviteter i klassen.

Jag går till klassen planerad och förberedd. På så sätt har jag många handlingsplaner som kan göras på 40 minuter av lektionen.

Jag bestämmer en ordning och ett tidsintervall enligt ämnet som jag kommer att ta upp den dagen i lektionen. Jag förbereder mitt material som jag kan använda på lektionen. På så sätt sparar jag tid. Jag bestämmer i förväg vilka exempel jag ska ge och fråga från eleverna i lektionen. Jag planerar lektionen i tre steg: Introduktion - Utveckling - Avslutning. Jag ser till att använda min tid på det mest effektiva och effektiva sättet.

30-) Hur utvecklas verbal språklig intelligens?

genom att läsa

Etablera effektiv kommunikation med människor runt omkring

Delta i debatt- och presentationsevenemang

spela ordspel

De kan utvecklas genom att ha respektfulla diskussioner i klassrumsmiljön.

31-) PISA är ett prov som tillämpas på vilken åldersgrupp och hur många år hålls det?

Det ges till barn i åldersgruppen 15 år med ett intervall på 3 år.

32-) Nämn två av teknikerna utanför klassen.

Sightseeing (museum, bibliotek, etc.)

Observation

33-) Vad bör uppmärksammas i klassrummet mot elever med hyperaktiva störningar?

Elever med hyperaktivitetsstörning är hyperaktiva och kan fokusera sin uppmärksamhet under korta perioder. Ofta oförmögen att uppmärksamma detaljer. Han har ofta svårt att utföra de uppgifter han åtar sig. Det är därför vi bör ge dem små mål och ansvar i klassrumsmiljön. Vi bör se till att de sitter på de främre raderna, inte på de bakre raderna, och försöker få ögonkontakt. Eftersom yttre stimuli kan distrahera dem bör vi föredra så få stimuli som möjligt.

34-) Staten som torterar folket i östra Turkestan?

kinesiska

35-) Med vilka verktyg tillhandahålls mobilt lärande?

Det kan tillhandahållas av många verktyg som använder internetteknik. Telefon, TV, dator.

36-) Beteendeområden som används när man skriver ett mål?

Kognitiv, affektiv och psykomotorisk

37-) I vilket land är Hongkong en särskild administration?

Kinas särskilda administrativa region

38-) Skadorna med att använda en smart telefon?

Smartphones orsakar sammandragningar i fingrarna på grund av den strålning de avger.

Det orsakar hållningsstörning hos personen.

Eftersom vi har internet till vårt förfogande leder det till att vi tar den enkla vägen ut och når färdig information istället för att tänka och tänka.

Det får människor att lämna sig själva i telefonens nåd istället för att oroa sig för ens det minsta problem.

Privatlivets integritet kränks med användning av smartphones och internet.

39-) Vad gör du när en av eleverna är mer intresserad av musik än fysik, kemi och biologi?

Varje barns mentala struktur, intressen och intressen skiljer sig från varandra. Om barnet är intresserad av musik istället för numeriska lektioner försöker jag styra honom till hans eget intresseområde. Jag försöker nå en samsyn om vad vi kan göra för eleven genom att kommunicera med musikläraren i skolan.

40-) Hur säkerställer du enhet i din klass?

Människan är en social varelse och lever i samhället. Han påverkas definitivt av miljön han lever i och människorna omkring honom. Här uppnås positiv samvaro när människor har en positiv effekt på varandra. Enighet uppnås när individerna i klassen är "vi" snarare än "jag", inte missbrukar varandras rättigheter och inte använder dåliga ord mot varandra.

41-) Hur kan människor bli mer informerade om naturkatastrofer och migration?

Public service-meddelanden kan sändas för att öka medvetenheten om naturkatastrofer och mat.

Skyltar kan hängas upp för att hindra människor från att bygga hus i detta område, särskilt i områden som är sluttande och utsatta för jordskred.

Genom att göra ett besök hos de människor som har byggt ett hus på bäckbädden kan deras medvetenhet ökas.

När vi missbrukar jorden ger jorden inte längre efter, och det orsakar migration. För detta kan lantbrukare informeras om hur marken ska användas.

42-) Sultanen som förde kalifatet till Osmanska riket?

Yavuz Sultan Selim

43-) Hur kan du informera elever om nätmobbning?

Jag skulle säga att de verkligen borde använda teknik och internet efter deras behov.

Jag säger åt dem att inte dela sin personliga information eller privata bilder på sociala medier.

När de får några hotfulla telefonsamtal eller meddelanden säger jag till dem att dela det med sina familjer först, istället för att dölja det.

44-) Vem är den första svarta presidenten i Sydafrika?

Nelson Mandela

45-) Empati?

Det innebär att försöka förstå och internalisera en annan persons känslor och den situation han befinner sig i.

2 FEBRUARI VECKA DAG 1

1-) I vilken provins ligger Erfelek-vattenfallet? ?

-Vattenfallen nära Sinop Tatlıca Village, det finns 28 olika vattenfall i olika storlekar.

2-) Hur säkerställer du ett meningsfullt lärande under lektionen? ?

– Rikliga och olika exempel bör användas i förklaringen.
-Ämnet bör stödjas med olika verktyg som bilder, diagram och grafik.
-Likheter och skillnader i begrepp och principer bör betonas.
-Informationen ska vara i integritet.
Exemplen som ska användas ska vara anpassade till elevernas erfarenheter.

3-) Fördelarna med spelkonsoler framför flera intelligenser? ?

-Spelkonsoler är ett verktyg som kan gynna flera typer av intelligens samtidigt. I den typ av intelligens som kallas visuell-spatial, kommer den att gynnas både genom att se och genom att visualisera, memorera, dimensionera och etablera visuella mönster.
– I typen av kinestetisk intelligens kommer hjärn-kroppskoordination att utvecklas och konsolen kommer att gynnas i denna riktning.
-Det kommer också att vara fördelaktigt i utvecklingen av social intelligens i spelen att han kommer att spela med sina vänner i flera applikationer och spel.

4-) Definition av talang? ?

- Kvaliteten av att förstå eller kunna göra något, fallenhet, förmåga, kraft
- Organismens medfödda kraft och förmåga att anpassa sig till en situation
– Gränser utifrån ärftlighet och ramar in sitt lärande
– Makten att ta emot inflytande utifrån

5-) Kaşgarlı Mahmuts arbete? ?

-Divanı Lügati't Türk (Ordbok över turkiska språk) är en turkisk-arabisk ordbok skriven i Bagdad mellan åren 1072-1074. Det är den äldsta kända ordboken för turkiska.

6-) Vad är sambandet mellan den ökade kvaliteten på utbildning och teknik? ?

– Att se och titta på berättelsen drar en gräns för endimensionell utbildning, och utbildningens effektivitet ökar med inkluderingen av mer än ett sinnesorgan i utbildningsprocessen genom teknik. Endast kartorna över världen och Turkiet som hänger på väggen har ersatts av smarta tavlor med internetuppkoppling. På så sätt kan mycket mer omfattande information erhållas om geografier som kan komma åt begränsad information på en plan mark. Det är möjligt att lära sig historikinformationen på bokens sidor endast genom att titta på videokanalerna. På grund av elevernas teknikintresse ökar dessutom andelen delaktighet och uppmärksamhet och lektionerna blir roligare och mer lärbara. Att göra information mer tillgänglig är en annan faktor som ökar utbildningens kvalitet.

7-) Hur ofta ska förstärkning ges? ?

- Förstärkning bör ges ofta för att ändra nya och svåra beteenden, och bör minska i takt med att färdigheter förvärvas. Barnet som är vant vid att ständigt få belöningar blir materialistiskt. Han förväntar sig ett svar för varje handling han gör. Av denna anledning förlorar belöningen sin attraktivitet och effekt med tiden.
– Det ska ges direkt efter önskat beteende. Man bör dock se till att ge det i lämplig mängd och tid så att barnet inte blir nöjd med förstärkningen.
– Den förstärkning som planeras att användas bör ges konsekvent. Konsekvent presentation av samma förstärkare av människor som interagerar med barnet kommer att öka styrkan hos förstärkaren.

8-) Bildning av alluviala jordar? ?

De är jordar som bildas genom ansamling av ämnen som lera, sand, grus som bärs av floder. Eftersom dessa jordar, som är rika på mineraler och organiskt material, är bördiga, bedrivs jordbruksaktiviteter intensivt på dem.

9-) Två av klassrumsstyrningsvariablerna? ?

-Fysiska variabler: Ljust, rent klassrum. Audiovisuella verktyg relaterade till lektionen.
-Mänskliga variabler: Elev, lärare, chef, familj.
-Instruktionsvariabler: upprepning, förstärkning, feedback, överföring, tidshantering.

10-) Bidraget av att använda dramametoden till barns språkutveckling? ?

– Att språkutvecklingen för med sig en snabb kognitiv process och behovet av kommunikation på hög nivå tillåter användning av dramametod. I detta avseende bevisar det faktum att dramaverksamhet ger ett mer effektivt och aktivt deltagande i den naturliga miljön vikten av kreativ dramaverksamhet i språkundervisningen. Med kreativa dramaaktiviteter får barn förmågan att tänka, tala, lyssna och berätta, kort sagt kommunikationsförmåga.
- Barn utvecklar sina språkkunskaper naturligt som ett resultat av interaktion med gruppen under kreativa dramaaktiviteter. Utveckla fantasi, kreativitet och estetisk njutning, skapa social och psykologisk känslighet, etablera sund kommunikation, få språkkunskaper (skriftligt och muntligt), skaffa livserfarenhet, bidra till mental och psykomotorisk utveckling, självförtroende och beslutsfattande. verktyg som kan användas i pedagogiska miljöer och en färdighet att vinna, då det bidrar till mänsklig utveckling och anpassning till livet.
- Drama; Det möjliggör utveckling av fantasi för att skriva, lyssna och tala, och enklare analys och sammansättning av en text.

11-) Hur skulle du utvärdera relationen mellan läraren som följer teknik i sina klasser och läraren som inte följer teknik? ?

– Lärare som följer teknik ökar kvaliteten på undervisningen med verktyg som Microsoft-applikationer, smarta boards, Office, onenote, och därmed håller de sig inte borta från dagens tekniska utveckling och ger en sundare kommunikation med elever i den teknikålder vi lever i. . Lärare, som är långt ifrån tekniken och inte är medvetna om de verktyg som eleverna behöver, saknar i detta avseende och har svårt att överföra ämnena till eleverna genom att endast använda traditionella metoder.

12-) Faktorer som påverkar klassrumshantering? ?

-Sociala faktorer: Familj, sociala normer och värderingar, social miljö, förväntningar, informations- och kommunikationsteknik.
-Utbildningsfaktorer: Skoladministratörernas ledarstilar (auktoritära, demokratiska, vilseledande), lärares kvalifikationer och utbildningsstatus (fältkunskap, yrkeskunskap, kommunikationsstil, attityder, sätt att undervisa lektionen), klassrummets fysiska tillstånd.
-Psykologiska faktorer: Elevens egenskaper och behov (Maslows behovshierarki), lärares personlighetsdrag.

13-) Fördelar med jag språk? ?

– Det gör att problemen kan lösas på kortare tid.
Det förhindrar uppkomsten av konflikter.
– Eftersom det är konstruktivt avbryts inte kommunikationen.
– Ger samarbete då det inte finns någon skuld eller dom.

14-) När öppnades Anatoliens port för turkarna? ?

-1071 Det öppnades med slaget vid Manzikert. Den bysantinska och storseljukiska armén stod öga mot öga vid foten av berget Süphan i Malazgirt-slätten (Manzikert är ett distrikt i provinsen Muş). I kriget där den turkiska armén befann sig i en defensiv position var den bysantinska armén i en överlägsen position både vad gäller antal och utrustning. Den stora Seljuk-staten möttes under befäl av sultan Alparslan, och Bysans under befäl av rumänska Diogenes. Den 26 augusti 1071 besegrade Seljuk-armén, bestående av kavalleri, bysantinerna med halvmånetaktiken. Segern öppnade Anatoliens dörrar för turkarna. Bysans, vars makt var bruten, var inte längre ett hot. Turkarna rusade in genom den öppnade dörren. Under perioden med furstendömen och anatoliska seljuker blev Anatolien ett turkiskt hemland.

15-) Formell utbildning? ?

-Formell utbildning är en verksamhet som planeras, programmeras och organiseras under ledning av experter på en viss plats i linje med ett syfte. En av de viktigaste punkterna i fortsättningen av utbildningsprocessen är att den är planerad. Denna process genomförs i skolor i linje med de fastställda målen.
-Som ett resultat av processen förväntas positiva beteenden förvärvas.
-Träning genomförs på en specifik plats.
-Förberedda verktyg och utrustning används.
-Tiden är begränsad.
-Processen genomförs av professionella tränare.

16-) Var ligger Hatila Valley National Park? ?

-Hatila Valley National Park ligger inom gränserna för det centrala distriktet Artvin.

17-) Skolans fysiska egenskaper? ?

Byggnad: Skolan ska vara borta från stadstrafik, buller och i grönt. Helst ska skolan ha en plan. Om det är två våningar bör trappan vara bred och avspärrad för säkerhets skull. Skolan ska ha ett första hjälpen rum och första hjälpen material för nödsituationer.

Trädgård: Skolan ska ha en stor trädgård och det ska finnas redskap i trädgården som drar till sig barnens uppmärksamhet och stödjer utvecklingen av stora muskler: Klätterställning, Cyklar, bilar, ett litet plast- eller trähus, sandlåda, rutschkana, gunga, gungbräda. För vintern bör det finnas en inomhusträdgård eller ett stort spelrum (gym) och verktyg för att stödja deras rörelse (hoppning, hoppning, löpning, etc.).

Klass: Uppmärksamhet bör ägnas åt hygien och renlighet.
• Möbler ska vara i höjd med barn och möblernas vassa delar ska täckas över.
• Hörn och leksaker bör ordnas på ett sätt som uppmuntrar barn att röra sig fritt.
• Leksaker och utbildningsmaterial bör placeras på ett sätt som barn kan se, och skåp, lådor, lådor ska märkas (genom att skriva leksakens namn med ett leksaksprov).
• Farliga leksaker och material enligt barnens åldersgrupp ska inte förvaras i klassrummet (leksaksdelar som barn kan svälja, skärverktyg, kemikalier)

18-) Vem är den person som Yaşar Kemal kallar stäppens lilja? ?

Neset Ertas

19-) Vad heter meningsfull inlärning i övergången av information från korttidsminne till långtidsminne? ?

- Permanent lärande

20-) Sokratisk diskussion? ?

Syftet med den sokratiska tekniken är att lära ut ny information med hjälp av förberedda frågor utifrån vad människor vet. Det är den metod som Sokrates anammat i filosofiska diskussioner, anpassad till undervisning.

GENOMFÖRANDE

– I det första steget av metoden får eleverna tvivla på sin tidigare inlärning med ja eller nej-frågor.

– Läraren utmanar eleven och pressar honom med frågor. Då hjälper det eleverna att lägga märke till deras felaktiga information. (gör ironi)

– I det andra skedet insåg eleven sitt misstag och rätt information hittas med förplanerade frågor.

2 FEBRUARI VECKA 2 DAG

1-) Förstärkning?

Aktiviteten som utförs för att upprepa det önskade beteendet kallas Förstärkning sker när förstärkaren läggs till miljön.

• Positiv förstärkning: En behaglig stimulans som direkt gör organismen glad läggs till miljön och frekvensen av beteendet ökar.

•Negativ förstärkning: Stimulansen som stör organismen och gör den olycklig tas bort från omgivningen. Organismen slappnar av och beteendet fortsätter.

2-) Växthuseffekt?

Jorden värms upp av solens strålar som reflekteras från jorden snarare än av solens strålar som faller på den. Dessa reflekterade strålar fångas upp av gaser i atmosfären, särskilt koldioxid, metan och vattenånga, och värmer därmed världen. Retentionen av strålar av dessa gaser kallas växthuseffekten.

3-) Konceptkarta?


• Visar sambandet mellan begrepp. Den utvecklades utifrån Ausubels "Meaningful Learning"-metod.

• Det gör att kursen eller ämnet kan ses som en helhet.

•Den används för att upptäcka och eliminera missuppfattningar.

•Används som mätverktyg.

4-) Tsunami?

Det uppstår som jordbävning, meteoritfall, kärnvapenexplosioner under havet, vulkanutbrott och golvkollaps på grund av dessa.

5-) Hur påverkar skolans fysiska kompetenser eleven positivt?

Skolornas tekniska utrustning och fysiska förutsättningar bidrar positivt till implementeringen av den elevcentrerade utbildningsmodellen.

Det bidrar till att utveckla elevernas sociala aspekter. Det tillåter användning av olika undervisningsmetoder och tekniker. Skolans fysiska kompetens eliminerar tidsförlusten. Attraktionskraften hos tekniska anordningar, förlängningen av elevernas uppmärksamhet med olika verktyg och utrustning och minskningen av koncentrationsförluster.

6-) Vilken inlärningsprincip påminns om multiplikation utan att lära ut division?

Från det kända till det okända

7-) Vad gör du för att öka barns läsning?
• Låt barnet välja böcker efter sina intressen.

• Skapa ett område där barnet kan läsa böcker.

• Måste vara en förebild

• Bör inkludera böcker i klassrumsmiljön

8-) College?

Två grupper bildas, den ena ställer frågor och den andra svarar experter, resurspersoner. Elevgruppen ställer frågor till expertgruppen, expertgruppen svarar. Publiken lyssnar och antecknar.

9-) Fellinje?

De spänningar och kompressioner som uppstår till följd av rörelserna hos plattorna som bildar jordskorpan samlar energi i vissa delar av jordskorpan i århundraden. Dessa energier uppstår då och då. Dessa rörliga sektioner i jordskorpan kallas förkastningar.

10-) Vad observerar du med hjälp av en goggle, en snorkel och en simfötter?

Deniz

11-) Vem är en medveten internetanvändare?


Att veta att det finns illvilliga människor på Internet och agera därefter

• Dra nytta av bra gynnsamma miljöer genom att konsultera sin familj på internet.

Att använda internet med fokus på produktion snarare än konsumtion

Dela inte deras personliga information på sociala medier och dela inte andras privata information.

12-) Think-Pair-Share-teknik?

På det öppna ämnet koncentrerar sig eleverna först på ett enskilt ämne och ämnet granskas i detalj. Sedan går eleverna i par och diskuterar ämnet. Slutligen presenteras resultaten för klassen och delas med klassen.

13-) Glas, batteri, papper, etc. Vad innebär det att samla in och återanvända material?

Återvinna

14-) Är det användbart för lärare att vara kunniga om allmän kultur?

Det är användbart. Oavsett kurs är det en av alla lärares uppgifter att säkerställa elevernas socialisering och att överföra kultur till dem. För att läraren ska kunna fullgöra denna uppgift måste han känna till det samhälle han lever i, tillsammans med dess kulturella särdrag. Det som förväntas av läraren är inte bara att ha expertis inom ett visst område, utan också att kunna se några problem som rör människor, samhälle och omvärld och att tänka lösningar för dem.

15-) Hur ska värderingsundervisning ges?


Värdeutbildning; Det definieras som universella värden som kommer att forma de individuella beteenden som är nödvändiga för att fortsätta livet i harmoni med andra, och som kommer att forma barns personlighet och karaktär.

För att eliminera de problem som kan uppstå när man ger värderingsutbildning, bör man först och främst bestämma vägen som ska följas och ett värderingsprogram utformas.

När programmet förbereds bör skolor, lärare och forskare bidra till denna process. Om utbildningen fortsätter utan att ta hänsyn till människors värderingar är det inte möjligt att tala om bildandet av en kvalificerad och hälsosam karaktär.

16-) Hur ska relationen lärare-elev vara i sociala medier?

Relationen lärare-elev ska vara oöverstiglig och ska utvecklas på en viss nivå. Sociala medier bör begränsas till utbyte av information och eleverna att ställa frågor i situationer som rör lektionerna.

17-) Varför är det viktigt för en lärare att förbättra sig själv och läsa böcker?


Kunskap har aldrig varit statisk; Ny information läggs hela tiden till ovanpå gammal information. Att utrusta den mänskliga typen för att tränas med den kunskap som åldern kräver är ett av huvudmålen för varje utbildningssystem. Läraren måste anpassa sig till den ålder han lever i, nya trender och teknik på grund av den ständiga förnyelsen av kunskap och vad åldern för med sig. Anledningen till denna skyldighet; Anledningen är att lärare utbildar individer som är samhällets grund för att forma framtiden.

En kvalificerad lärare har en personlighet som alltid förnyar och utvecklar sig själv i direkt proportion till den utvecklande vetenskapen och tekniken.

18-) Virtuell valuta?

Bitcoin

19-) Någon som flyttar till ett nytt hus glömmer adressen till det gamla huset?

hinder

20-) Förklara påståendet att utbildning inte kan förverkligas inom fyra väggar.

Skolan finns överallt, varhelst lärande och kunskap finns är skolan. Utbildning är sättet att lära ut att vara dygdig och att förbli rättfärdig. Alla ansträngningar och metoder bör bidra till denna väg. Det är en strävan att forma människor andligt och fysiskt i linje med de värderingar som gör människor mänskliga och kommer från deras rötter. Som sådan är utbildningen för bred och omfattande för att begränsas till fyra väggar.

2 FEBRUARI VECKA 3 DAG

1-) Från vilken stad rinner Kızılırmak ut i havet?

Det rinner ut i havet från Samsun Bafra-distriktet.

2-) Vem är den mest auktoriserade personen i skolan när det gäller procedurerna för att integrera elever?

Chef

3-) Vilken tycker du är den viktigaste etiska principen i läraryrket? Vänligen förklara

Enligt min mening är den viktigaste etiska principen professionellt engagemang och ständiga förbättringar. Enligt denna princip; För att säkerställa kontinuerlig utveckling som ett krav på professionellt engagemang måste lärare: vara öppna för innovationer relaterade till deras yrke, på bästa sätt utnyttja de utbildningsmöjligheter som ges dem för att öka deras professionella prestation, ständigt övervaka professionella publikationer och tekniska utveckling och hjälpa nya kollegor att anpassa sig till arbetet och miljön.

4-) Vilka är de negativa aspekterna av att snabbt få tillgång till information?

Att lätt komma åt information, inte träna hjärnan tillräckligt, acceptera information snabbt utan att ifrågasätta den, vara redo utan att göra mycket forskning, försvaga sociala kopplingar och relationer, etc. orsakar problem.

5-) Nämn två av faktorerna relaterade till inläraren i lärande.

Mognad, intelligens, beredskap, ålder, motivation...

6-) Namnet på den antika staden som översvämmades?

staden Zeugma

7-) Vad är betydelsen av att känna till utvecklingsperioderna i utbildningen?

Att känna till egenskaperna hos utvecklingsperioder, ha information om individuella skillnader; Det underlättar i hög grad pedagogernas arbete med att förbereda utbildningsprogram i enlighet med barnens egenskaper. Pedagogiska psykologer betonar särskilt vikten av att ha kunskap om utvecklingsområdet för att tillhandahålla en effektiv undervisningsmiljö. Att känna till barns utvecklingsperioder och egenskaperna hos dessa perioder, med tanke på att det kan finnas individuella skillnader mellan barn i samma åldersgrupp, säkerställer att föräldrars och pedagogers förväntningar på barn är på en realistisk nivå. Av denna anledning kommer lärares kunskap om barns utvecklingsegenskaper att underlätta för dem att skapa en effektiv lärmiljö.

8-) Vilka är fördelarna med översättningsapplikationer på telefoner?

Vi finner möjligheten att översätta lätt, men de möjligheter som dessa verktyg erbjuder är inte begränsade till översättning. Dessa verktyg, som också fungerar som en ordbok, kan användas i tal-, lyssna-, läs- och skrivaktiviteter i främmande språkundervisning. Till exempel, eftersom ord kan matas in i systemet både skriftligt och muntligt, kan eleven både lyssna på ordens uttal och rätta sina misstag genom att utvärdera sitt eget uttal, samtidigt som man lär sig ordets betydelse och dess användning i en mening. Dessutom kan automatiska översättningsverktyg användas för att lära ut ordförråd som idiom, ordspråk och formeluttryck. Dessutom kan dessa verktyg användas för att lära ut strukturella likheter och skillnader mellan språk. En av de viktigaste egenskaperna hos dessa fordon är att de erbjuder möjligheten att komma åt dessa möjligheter utan begränsning av tid och plats, tack vare deras mobila applikationer.

9-) Vad heter tunneln som öppnades mellan centrala Anatolien och Svarta havet 2016?

Ilgaz 15 juli Självständighetstunnel

10-) Om en förstärkare ges för var 5:e matematikfråga, vilken typ av förstärkare är det?

Fixed Ratio Förstärkning

11-) Platsen för belöning och straff i utbildning?

Att ge barnet önskade beteenden och vanor. Att göra barnet till en respektfull individ mot sig själv och sin omgivning. Att utveckla ett balanserat och hälsosamt beteende hos barnet. Att säkerställa att barnet tar på sig ansvar och plikter som är lämpliga för hans ålder, samt att framgångsrikt uppfylla dem. Att förändra oönskade och felaktigt förvärvade beteenden och vanor hos barnet.

12-) Fysiska behov i Maslows behovshierarki?

Dessa är grundläggande mänskliga behov såsom andning, mat, vatten, sömn och sexuella behov.

13-) Vem tillhör den betingade reflexen?

Pavlov

14-) Hur skulle du reagera på en elev som kom sent till lektionen?

Jag skulle vilja ha ett klassgodkännandepapper för den första lektionen. Nästa gång ska jag se till att komma i tid. Om han var en elev som ständigt upprepade detta skulle jag leta efter orsakerna och försöka hitta en lösning.

15-) Hur ser du på läraryrkets framtid i en tid då tekniken går framåt så här?

Läraryrket kommer att få ännu mer värde i och med teknikens framsteg. Anledningen är följande; Lärarna kommer att ge eleverna mer permanent lärande med den teknik de använder. Lärare kommer att vägleda eleverna om riktigheten av den information de har förvärvat genom teknik. Lärare kommer snabbt att kunna få tillgång till information om elevers utveckling när det gäller utbildningsaktiviteter med ett enda klick. De kommer enkelt att kunna nå elever som har problem med att gå i skolan eller som har brister i kursen, vilket ger lika möjligheter för sina elever.

16-) Bidrag av natur och museivisningar?

Det bidrar till bildandet och utvecklingen av observation, kreativitet och uppskattning hos barn. Museer är på sätt och vis visuella utbildningsverktyg. Utbildning genom att se och observera är mer permanent. Det hjälper dem att etablera tidigare och nuvarande kopplingar. Det hjälper till att få miljömedvetenhet. Särskilt som ett resultat av historiska museer och utflykter utvecklas medvetenheten om patriotism hos barn.

17-) Personlig vägledning?

Vägledningstjänster som ska utföras för att möta elevernas "personliga-sociala" utvecklingsbehov i utbildningsprocessen och därmed hjälpa deras personliga utveckling och anpassning kallas personlig-social vägledning.

18-) Autonom region som förbinder Türkiye och Centralasien?

Nachchivan

19-) Tunneln som förbinder centrala Anatolien med västra Svarta havet?

Ilgaz Mountain 15 juli Istiklal Tunnel

20-) Relationen mellan uppmärksamhet och undervisning?

Uppmärksamhet är den mekanism som ger det mest effektiva sättet att känna igen de stimuli som presenteras i inlärning-undervisningsprocessen, att särskilja viktiga element och att skicka dem till bearbetningsprocessen. Både de stimulusrelaterade egenskaperna och individens egenskaper är viktiga för att ge uppmärksamhet. De som är engagerade i undervisning bör välja och tillämpa lämpliga uppmärksamhetsstrategier, med hänsyn till individers utvecklingsegenskaper. I det fall att uppmärksamhetsstrategin inte används effektivt kommer endast en del av de stimuli som tas emot från omvärlden (de stimuli som ger uppmärksamhet) att tas in i bearbetningsenheten, och en betydande del kommer att kasseras. Dessutom har inte alla de stimuli som presenteras samma effekt för att producera beteendeförändringar som leder till mål. Det är också viktigt att välja den viktiga information som leder till målen bland de många stimuli som erbjuds och att skicka denna information till den begränsade bearbetningsenheten. Oförmågan att välja viktig information genom att ockupera bearbetningsenheten med onödiga detaljer skapar problem med att uppnå mål och använda tid.

2 FEBRUARI VECKA 4 DAG

1-) Vad är Ausubels lärande?

Det är en undervisningsstrategi genom presentation. Det kallas också meningsfullt lärande eller inlärning genom mottagning. I detta tillvägagångssätt presenterar läraren först de preliminära arrangörerna för eleverna, definierar och förklarar sedan begreppen och ger positiva och negativa exempel. Sedan jämför eleverna exemplen och ger sina egna exempel. Läraren sammanfattar ämnet och gör en allmän bedömning.

2-) Landet som förkastade EU för första gången genom folkomröstning?

Norge.

3-) Vad skulle du rekommendera till perfektionistiska föräldrar?

När föräldrar sätter sina barns fel på sina barns huvuden får det olyckliga individer att växa upp. I det här fallet minskar du barnens självförtroende och gör att de förblir blyga även när de kan lyckas. Jag råder föräldrar att komma ihåg att deras barn är individer och till och med olika varandra.

4-) Vad är förebyggande vägledning?

Det är en vägledningstjänst som förebygger negativa beteenden hos elever innan de inträffar och deras negativa effekter syns.

5-) Teknofest?

Flyg-, rymd- och teknikfestival.

6-) Vad ska göras i början av kursen?

I början av lektionen uppmärksammas eleven först på lektionen och därefter påminns elevens information och eleven motiveras till det nya ämnet.

7-) Teknikens bidrag till återvinning?

Det säkerställer att förlorad eller förlorad information och dokument säkerhetskopieras i virtuella miljöer.

8-) Två namn som banade väg för reaktiv konditionering?

Skınner och Pavlov.

9-) Den första personen att gå i rymden?

Alexey Arkhipovich Leonov

10-) Vad kan du göra för eleven som visar negativa beteenden i familjen och i omgivningen?

Jag försöker lära känna eleven bättre, jag planerar kollektiva aktiviteter och försöker observera honom i kollektiva aktiviteter. Om ämnet ligger utanför mig ansöker jag till vägledningstjänsten.

11-) Teknikens bidrag till kognitiv utveckling?

Eftersom det nu är lättare att nå information och jämföra den information som erhålls tack vare tekniken, har det också blivit lättare att överföra en information till en annan.

12-) Blooms taxonomi kognitiva domän?

kunskap-förståelse-tillämpningsanalys-syntes-utvärdering

13-) Nomad Games 2020?

Bursa

14-) Vad är motivation?

Motivation är den process genom vilken individer agerar med sina egna önskningar och önskningar för att uppnå ett specifikt mål.

15-) Utbildningsfördelar med 3D-utskrift?

Tack vare 3D-visualen blir det lättare att förklara de ämnen som är svåra att förstå för eleverna. Genom att skriva ut små modeller av exempel relaterade till de ämnen som ska tas upp i lektionen upprätthålls elevernas intresse och motivation för lektionen under en längre tid.

16-) Får frågor, svarar inom vilket område i Blooms taxonomi?

Den går in i det affektiva fältet.

17-) Personen som fick pris i kategorin film vid Presidential Art, Culture and Tourism Awards 2019?

Mesut UCAKAN.

18-) Påverkar antalet elever och lärare lärandet? Varifrån?

Ja det gör det. I fullsatta klassrum där det bara finns en lärare är interaktionen mellan elev och lärare mindre och lärandet mindre hos elever som inte kan nå läraren.

19-) Fördelar med nanoteknik?

När det kommer till fördelarna med nanoteknik är en av de första sakerna som kommer att tänka på när det kommer till fördelarna med nanoteknik att det är billigare. Genom att sänka kostnaderna skapar det fler produktionsmöjligheter. Det har en viktig roll för att förbättra livskvaliteten. Det erbjuder ett hälsosammare och säkrare liv med de fördelar som det tillför medicinområdet. Tidsåtgången för alla dessa tas under kontroll och arbetet säkerställs med minimal kostnadsförlust. Tack vare nanotekniken ökar hastigheten i utvecklingen av teknik och den används mer effektivt.

20-) Två namn som försvarar U-T-bindningen?

Pavlov- Gutrie- thörndike- Watson- Skınner

3 FEBRUARI VECKA DAG 1

1-) Vad är definitionen av reflekterande tänkande?

Reflekterande tänkande är processen att fatta beslut baserat på tidigare erfarenheter eller att hämta inspiration från tidigare händelser.

2-) I vilket land inträffade Tjernobyl-katastrofen?

Det ägde rum i de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki.

3-) Vad betyder det för dig att vara lärare?

Den viktigaste dygden med att vara lärare är att uppfostra människor. Det är en lärares största kraft att forma framtiden genom att beröra elevernas liv.

4-) Hur relaterar du lärande och teknik?

Tillgången till information har blivit enklare tack vare tekniska verktyg som datorer och surfplattor. Eleven kan komma fram till en slutsats på egen hand genom att göra research om ett ämne han vill veta. Dessutom, tack vare den upprepnings- och perceptionsfunktion som distansundervisningen ger, kan eleven utvecklas i sin egen takt, och detta får honom att utveckla sin egen disciplin och få förmågan att arbeta självständigt. Eleverna planerar sin egen lärandetid genom att använda sin metakognition, känner till sina behov och utvecklar sig själva inom ramen för en gemensam integritet med teknik.

5-) Vilka är de fyra grundläggande delarna i träningsprogrammet?

1) Mål (varför?): Det är de önskade egenskaperna som kan uppnås genom utbildning och som anses lämpliga hos en individ.

2) Innehåll (vad?): Det är den kunskapsmassa som skapas genom att kombinera fakta, begrepp och principer som valts ut i linje med målen med systematiska kopplingar.
» Ämnen, omfattning, läroplan, innehåll, enheter, teman.

3) Utbildningssituationer (Hur?): Det är de yttre förhållandena som har makten att påverka individen under en viss tidsperiod. Det är med andra ord en lärande-undervisningsprocess.
»Strategi, metoder och tekniker, förstärkning, delaktighet, feedback – korrigering, förhållningssätt.

4) Bedömning – utvärdering (hur mycket?): Det är tillståndet att göra en bedömning av i vilken utsträckning de önskade beteendena uppnås hos individen. Det vill säga, den består av testfall. Hur mycket lärde han sig?

6-) Vilka är de fordon som har företräde i trafiken?


• Ambulanser och specialfordon som används för att transportera skadade eller akuta patienter och ge första och akut hjälp till dem, och andra fordon som transporterar skadade och akuta patienter,

• Organ- och vävnadstransplantationsvehiklar,

• Brandbilar och liknande utryckningsfordon,

7-) Hur ger du eleverna nya vyer?

Elevernas kreativitet bör utvecklas. Frilansande bör tillåtas. Utbildning, konst, sport, vetenskap etc. De bör uppmuntras att delta i projekt och tävlingar inom olika områden.

8-) Vilka problem kommer en lärare som inte kan anpassa tekniken till sitt yrke att uppleva?

Först och främst bör det vara känt att teknikens plats i utbildningen är oundviklig idag. De metoder och tekniker som används av en lärare som inte kan anpassa pedagogisk teknik till klassrummet kommer att vara begränsade. Detta gör att lektionerna blir monotona, elevernas motivation minskar och deras intresse för lektionen minskar. En lärare som inte är kunnig om teknik förlorar mycket tid när han hanterar den smarta tavlan på lektionen.

9-) Definiera säkerhetsbältet.

Ett säkerhetsbälte är en fordonssäkerhetsanordning utformad för att skydda föraren eller passageraren i ett fordon mot skadliga rörelser som kan uppstå vid en kollision eller plötsligt stopp.

10-) Vad är missuppfattningen?

Missuppfattning är när sättet på vilket en person förstår ett begrepp skiljer sig väsentligt från den allmänt accepterade innebörden av begreppet. Till exempel, som vi exemplifierade i titeln sanning och verklighet, "Det du säger kan inte vara sant." Begreppet "sanning" som används i uttrycket används felaktigt.

11-) Vad tror du är orsaken till dagens barns aggressiva attityd mot sin miljö, familj och lärare?

12-) Vad är informell utbildning?

Icke formell utbildning; De är egenutvecklade utbildningar utan en plan, inte utsatta för någon konfiguration, därför är resultaten och vad man ska lära sig oförutsägbara.

13-) Vad är det nuvarande namnet på Mekteb-i Sultani?

Galatasaray High School

14-) Vilka är fördelarna och nackdelarna med teknik inom utbildning?

Harms of Technology
– Människor som ständigt sysslar med teknik har en kommunikationsstörning.

– Teknik ger fysiskt dålig hållning och skelettsmärta.

– Det påverkar personen andligt och psykiskt.

– Det hindrar honom från att kommunicera med omvärlden.

– Det kan orsaka cancer eftersom det avger strålning.

Teknikens fördelar:
• Det låter oss spara tid.

• Det gör att vi kan spara kostnadsmässigt.

• Det tillåter oss att snabbt komma åt information.

• Det underlättar kommunikationen.

• Det underlättar transporten.

• Det ger innovationer inom säkerhet.

15-) Vilken är den allmänna blodgruppen för mottagaren?

Grupp 0: Den definieras universellt som den allmänna givaren och är den mest värdefulla blodgruppen för blodcentraler.

16-) Hur säkerställer du integritet mellan familjen och skolan?

Varje interaktion i familje- och skolrelationen återspeglas i elevens utbildning. Därför bör man se till att dessa relationer genomförs så harmoniskt som möjligt. Vid denna tidpunkt är läraren nyckelpunkten i den relation som etableras med familjen. I relationer med vissa familjer kan det ta tid för parterna att lära känna varandra. Läraren bör tydligt kommunicera sina tankar till familjen och visa uppriktighet, vänlighet och tolerans. Parterna ska försöka förstå varandra och se till att etablera en empatisk kommunikation. I denna process bör negativitet inte tillåtas i relationer. Eftersom denna situation kan påverka studentens utbildningsliv negativt.

17-) Hur drar du nytta av professionell och positiv teknik?

Projektor, smart board, surfplatta mm. Motivationen för lektionen ökar med aktiviteter som kommer att tilltala elevernas olika intelligensområden.

18-) Vilken är Freuds försvarsmekanism som indikerar positivt tänkande i varje situation?

Pollianism

19-) Vilka är fördelarna med teknik för självdisciplin och självständigt arbete?

Tillgången till information har blivit enklare tack vare tekniska verktyg som datorer och surfplattor. Eleven kan komma fram till en slutsats på egen hand genom att göra research om ett ämne han vill veta. Dessutom, tack vare den upprepnings- och perceptionsfunktion som distansundervisningen ger, kan eleven utvecklas i sin egen takt, och detta får honom att utveckla sin egen disciplin och få förmågan att arbeta självständigt.

20-) Hur ska en elev med överdriven provångest bemötas?

Eleven ska få veta att allt i livet inte handlar om tentor, och att vi kan stöta på större svårigheter i verkligheten. Eleven ska aldrig skrämmas av ett betyg. Förstärkningar bör ges genom att ställa enkla frågor. Elevens motivation bör ökas och hans oro ska vändas i en positiv riktning. På fritiden bör han hänvisas till de spel och aktiviteter han gillar.

3 FEBRUARI VECKA 2 DAG

1-) Vad är skillnaden mellan utveckling och förändring?

Framsteg är bra, ordet utveckla kan förknippas med framsteg. Men förändring kan vara både bra och dåligt.

2-) Hur använder vi robotar i utbildningen? Positiva och negativa aspekter

Inom utbildning kan robotar användas i undervisning i kurser som naturvetenskap, teknik, matematik och kodningsutbildning. Det kan också användas i undervisning i främmande språk. Användningen av robotar bidrar till elevernas problemlösning, kodning, kreativa tänkande, kommunikation och grupparbetsförmåga, och gör det också möjligt för eleverna att lära sig samtidigt som de har roligt. Robotar fungerar också som en slags assistent för lärare. Användningen av robotar erbjuder också berikade flera lärmiljöer. Å andra sidan, medan robotar bara bidrar kognitivt och akademiskt, bidrar de inte mycket inom något affektfält, och de bidrar inte heller till psykomotoriska färdigheter.

3-) Kalendern vi använder idag?

Gregorianska kalendern

4-) Du kom inte till skolan på 2 veckor. Ämnen släpade efter. Vad gör du?

Jag försöker identifiera de missade ämnena och uppnå mer än en vinst åt gången med integrerade aktiviteter. Det viktiga är inte att lära sig snabbt, utan att lära sig effektivt. Jag försöker dra nytta av implicit lärande genom att sprida aktiviteterna inte bara till lektionstiden utan även under hela dagen. Jag använder mig av den blandade utbildningsmodellen vid behov.

5-) Carroll-lärande i skolan?

Carroll-modellen för lärande i skolan är teorin att alla elever kan nå den angivna inlärningsnivån när de får den nödvändiga tiden att lära sig. Enligt denna teori kan varje elev lära sig på samma nivå, men vissa lär sig snabbt och andra lär sig långsamt. Den mest avgörande variabeln i lärande är tid. Den består av fem variabler (förmåga, förmåga att dra nytta av undervisningen, uthållighet (tålamod), möjlighet, undervisningens kvalitet)

6-) Början av Rumi-kalendern?

Början av Rumi-kalendern är Hijra. Det börjar med mars månad och nyåret är 1 mars 1256.

7-) Vilka är fördelarna med Eban för lärare och elever?

Ebas rika innehåll är till nytta för både lärare och elever. Studenter kan få tillgång till detta innehåll gratis och bidra till deras utbildningsprocesser. Att ha tillgång till allt kursinnehåll gör det lättare att förbereda sig inför tentamen. Eleverna kan identifiera sina brister genom att analysera sina lösningar. Med den sociala nätverksmiljön som finns tillgänglig i storleken kan människor på skolan nås säkert; aktiviteter som diskussion och röstning. Dessutom kan eleverna övervaka sina individuella prestationer i detalj, få förstärkningar genom att samla poäng och tjäna märken. Dessutom, på grund av att eba-plattformen är online, är den långt borta från covid-19-epidemin för både lärare och elever.

8-) Hur tycker du att skolböcker ska vara?

Vi kan svara på denna fråga olika för varje utbildningsnivå. Men generellt sett bör skolböcker vara lämpliga för elevernas ålder och utvecklingsnivå. Det bör innehålla praktiska aktiviteter. Det ska vara beskrivande, på ett tydligt och begripligt språk.

9-) Ausubel strategi?

Ausubel-strategin är en strategi för att lära sig genom presentation. Denna strategi är lärarcentrerad. Det är en strategi som är effektiv på kunskaps- och förståelsenivåerna inom den kognitiva domänen. Det finns ett deduktivt tillvägagångssätt. Exempel på begrepp nås. Offentlighetsprincipen är viktig, begreppskartor kan användas.

10-) Kalendern baserad på det månår som turkarna använde i historien?

Hijri kalender

11-) Vad blir resultatet om vi "ignorerar" barnets negativa beteende?

Om barnet gör detta beteende för att få uppmärksamhet, är det troligt att ignorering av det hjälper till att släcka beteendet. Men om det finns ett mentalt eller utvecklingsproblem som ligger till grund för barnets negativa beteenden, så kommer det inte att vara fördelaktigt för barnet att ignorera det. Innan det ignorerande beteendet implementeras bör de bakomliggande orsakerna till beteendet undersökas.

12-) Hur påverkar barns beundran på sociala medier deras motivation?

Det är en sorts förstärkning för att alla ska bli uppskattade och uppskattade. Dagens sociala medier spelar också en stor roll i barns liv. Att få likes på sociala medier kan därför öka motivationen. Sociala medier bör dock begränsas av familjer och bör hållas under kontroll. Eftersom detta oändliga medium kan göra mer skada än nytta.

13-) 2. Abdulhamids förståelse för utbildning?

Abdulhamid II fann utbildningen otillräcklig och skapade ett centralt system för att organisera den. Han öppnade skolor över hela landet för spridning av utbildning. Han trodde att statens framtid var möjlig med utbildade ungdomar som antog islams principer. Under denna period öppnades flick- och pojklärarskolor och utbildningskvaliteten försökte höjas. Grundutbildningen har gjorts obligatorisk genom lagliga åtgärder.

14-) Vad gör man med en elev som blir mobbad?

Om det är en elev som blir mobbad så observerar jag först situationen. Jag undersöker vilka problem och vilken typ av mobbning man ser hos både den mobbade och den mobbade eleven. Jag försöker avslöja styrkorna hos min elev som blir mobbad, och jag kan få den mobbade eleven att känna empati. Jag försöker samarbeta med båda elevernas familjer.

15-) Hur skulle du reagera om det fanns en applikation som att överföra information till elevernas sinnen?

Att överföra information till sinnet är något vi redan använder. Om det dessutom blir med hjälp av något externt material tror jag att det kan vara bra. Den kunniga personen är den medvetna personen, ju mer vi vet, desto bättre. Men vi behöver också använda den kunskap vi skaffat oss, tar vi allt klart kan det leda till lättja i sinnet. Det är därför jag tycker att den minsta information som bör vara i det åldersintervallet för varje person bör överföras till sinnet, och för mer bör personen kunna göra sin egen forskning och använda sitt sinne. Utöver detta kan varje persons intressen fastställas och information kan överföras därefter.

16-) Vad är den beroende variabeln?

Variabler som ändras beroende på en annan variabel kallas beroende variabler. Till exempel effekten av sömnlöshet på uppmärksamhet; där uppmärksamhet är en beroende variabel som varierar med sömnlöshet.

17-) Var är det röda sagolandet?

Erzurum- Narman Fairy Chimneys

18-) Fjärrkommunikation?

Fjärrkommunikation (Telecom): Det är en kommunikationsmetod mellan två olika punkter via trådbunden eller trådlös anslutning.

19-) Hur använder du drönare i undervisning och lärande?

Genom att använda drönare kan naturliga skönheter upptäckas på våra platser. Genom att flyga drönare här kan vi observera dessa platser i detalj med eleverna, roliga spel kan spelas i skolträdgården genom att använda små drönare, äldre elever kan förbereda projektuppgifter med hjälp av drönare och de kan användas i stamlektioner.

20-) Mognad?

Mognad är att få nya egenskaper och funktioner, uppkomsten av det befintliga särdraget i organismen, att kunna göra vad den inte kan och kvalitativa förändringar som inte kan mätas med siffror.

3 FEBRUARI VECKA 3 DAG

1-) Den största sjön i världen?

LAKE HAZAR

2-) Kohlberg rent egenintresse?

Kohlberg, liksom Piaget, delade upp den moraliska utvecklingen i några stadier. Samtidigt som han höll fast vid de grundläggande sanningarna i Piagets moralteori, använde han några berättelser som involverade moraliska dilemman. I dessa berättelser förknippas individens beteende med "sant-falska" svar. Kohlberg avslöjar dock teorin om moralisk utveckling inte enligt "rätt-fel" svaren, utan med de förklaringar som gjorts för dessa svar. Enligt Kohlberg följer moraliska stadier en vanlig ordning. Nästa fas kan endast passeras när den föregående fasen är smält. Det finns tre nivåer och sex faser. Dessa nivåer är förkonventionella, traditionella och postkonventionella. Rent egenintresse är ett förkonventionellt stadium. I fasen av rent egenintresse (instrumentella relationer) följs reglerna så länge behoven tillgodoses. Allt är ömsesidigt för individen. Huvudsaken är att individen handlar efter sina egna nöjen. "Du ser mig och jag kommer att se dig." logiken råder.

3-) Vilka är fördelarna med observation för eleven?

Det har fördelar som att ge eleverna en vetenskaplig attityd, ge eleverna en visuell och auditiv inlärningsmiljö, ge permanent lärande och användas inom många ämnesområden.

4-) Fördelar och fördelar med teknik inom utbildning idag?


• Utvidga begreppet tid och rum (Det finns ingen tids- och rumsbegränsning)
• Eleverna kan enkelt uttrycka sig.
• Förmåga att samarbeta utan behov av fysisk närhet
• Det ger gratis tillgång till ytterligare resurser.
• Tack vare informationsteknik ger den snabb inlärning som om du tar privatlektioner.
• Det hjälper oss att ha olika kulturer och perspektiv tack vare kommunikationsteknik. (bli en global student)
• De kan förstärka sitt eget lärande genom webbverktyg eller applikationer.
• Det ger motivation.
• Ger omedelbar återkopplingskorrigering.
• Den överensstämmer med principen om sparsamhet.

5-) Barnet som ser en mango kallar den persika, är det relaterat till Piagets koncept?

Assimilering/Assimilering: Det är individens förklaring av situationen med de scheman som finns i honom.

6-) Vad tycker du om principen om sparsamhet vid mätning?

Det är att uppnå den största beteendeförändringen på kortast tid till lägsta kostnad. Att planera inlärning-undervisningsprocessen är en mycket viktig förutsättning för att förverkliga principen om sparsamhet. Samtidigt bör läromedel användas i enlighet med sitt syfte, innehåll, lärande-lärarefarenheter och utvärderingssituationer bör väljas.

7-) Vad heter en lång promenad i naturen?

TREKKİNG

8-) Skulle du undervisa dina elever i en laboratoriemiljö för permanent lärande eller skulle du använda en interaktiv tavla? Vad tycker du om detta?

Om möjligt skulle jag göra det i laboratoriemiljö. Jag skulle föredra att planera en lektionsprocess fokuserad på learning by doing, så att min lektion blir både permanent och intressant. Experimentella studier leder dessutom studenten till kommunikation och samarbete genom att utveckla färdigheter relaterade till förståelse, att hålla i åtanke och vetenskapligt tänkande. Dessutom är lämpliga laboratorieaktiviteter också effektiva i utvecklingen av forskning, problemlösning och resonemangsförmåga.

9-) Principen om utveckling fortsätter i tur och ordning?

Det kallas förändringstakten i utvecklingsområden efter ålder och tid. Det är när utvecklingen i det ena området accelererar, medan utvecklingstakten i det andra området saktar ner eller tvärtom. Utveckling är en process som fortskrider kontinuerligt och ibland mycket snabb och ibland långsam under vissa perioder. Till exempel, medan den fysiska utvecklingen saktar ner i sen barndom, accelererar utvecklingen av fina muskler.

10-) Författaren till en moralbok?

KINALIZADE ALI EFENDİ –AHLAK-I ALAI: Det är den första etikboken skriven på turkiska.

11-) För- och nackdelar med matchningstest?


FÖRDELAR:

• Dess poängsättning är objektiv.
• Enkelt och billigt att förbereda, svara och poängsätta
• Antalet frågor är högt, känsligheten hög, innehållsvaliditeten hög och poängtillförlitligheten hög.

NACKDELAR:

• Lämplig för kunskaper på låg nivå. (Veta och fatta)
• Det är svårt att anpassa detta test till varje ämne.
• Det är svårt att avgöra svårighetsgraden på frågorna.

12-) Fördelar och nackdelar med e-examen?

FÖRDELAR:

• Det finns ingen anledning att vänta i månader som centrala prov.
• Du kan ha rätt att göra tentamen utanför det län där du är registrerad på kursen.
• Papperskostnaden sparas.
• Frågorna som du vill returnera kan stjärnmärkas.
• Du kan se tomma, besvarade och stjärnmärkta frågor på förhandsgranskningsskärmen.
• Du kan se hur mycket tid som går till spillo.
• Det har fördelar som tillkännagivandet av provresultatet den dagen.

13-) Den längsta dagen på södra halvklotet?

21 DECEMBER

14-) Dagiselevs oförmåga att knyta skosnören?

Att komma till nivån att kunna utföra ett jobb fysiologiskt, psykomotoriskt och mentalt kallas mognad. Barnet är ännu inte moget för denna färdighet och kan inte göra det eftersom hans fina muskelfärdigheter inte har utvecklats.

15-) Vad bör man tänka på när man utarbetar en lektionsplan?

Först bör delarna i utbildningsprogrammet övervägas. Dessa är: mål, innehåll, lärande-undervisningsprocess, utvärdering. Sedan påbörjas förberedelsestadierna för lektionsplanen. Dessa stadier är som följer: att väcka uppmärksamhet, motivation, granskning, övergång till lektionen, utvecklingspresentation. Den i förväg utformade planeringen kring val av undervisningsmetodstekniker, hur aktiviteterna ska gå till och hur utvärderingen ska göras för att nå de avsedda målen kallas lektionsplanen. Materialet som ska användas under kursprocessen bör förberedas i förväg och detta material bör anpassas till elevens nivå. Det bör noteras att en bra plan bör komma väl till pass.

16-) Vad skulle du rekommendera om dina elever inte vet hur de ska presentera?

För att föregå med rätt exempel för mina elever uppmärksammar jag deras uppmärksamhet genom att nämna typerna av presentationer under lektionen och genom att betona vikten av var och hur de kommer att ha nytta av det. Sedan visar jag några av de mest använda presentationssätten i praktiken och säkerställer att informationen är beständig. För några av de kommande lektionerna siktar jag på att förlänga återkallandet av information genom att göra studier med hjälp av de presentationsmetoder jag nämnde. Om jag fortfarande har studenter som inte förstår kan jag rekommendera ytterligare resurser eller hänvisa dem till någon av de kurser som öppnats för detta ändamål.

17-) Vilken utvecklingsprincip är relaterad till utvecklingen av kroppen först och sedan fingrarna på barnet i moderns mage?

Utvecklingen går från det allmänna till det specifika.

18-) Vem finns där förutom Akşemseddin, mikrobiologins grundare i det osmanska riket?

LOUIS PASTEUR

19-) De positiva och negativa aspekterna av skriftliga prov?

POSITIV:

• Det är lämpligt för färdigheter på hög nivå (analys, syntes, utvärdering).
• Det är lätt att förbereda och applicera.
• Det finns ingen lycka till.
• Mindre sannolikhet att kopieras.

NEGATIV:

• Dess poängsättning är svår och tidskrävande.
• Poängtillförlitligheten är låg.
• Känslighet och innehållsvaliditet är låg.
• Att inte tydligt avslöja de mentala aktiviteter som förväntas av eleven påverkar tillförlitligheten negativt.

20-) Hur använder vi teknik i lektionen?

Särskilt de senaste tekniska enheterna lockar barns uppmärksamhet. Det är accepterat av alla att de utbildningsprogram som utarbetats av experter underlättar lärande i form av bättre lärande och retention. Tekniska anordningar håller inte bara elevernas entusiasm för att lära sig energisk, utan hjälper dem också att utvärdera sina utbildningsprocesser på egen hand. Med berikningen av utbildningsmiljön utvecklas också elevens kreativitet. Så hur kan vi använda teknik i utbildningen? Spel kan spelas så att eleverna kan lära sig samtidigt som de har roligt. 3D-bilder relaterade till ämnet kan användas. Upprepningsevenemang kan göras från EBA. Virtuella laboratorier kan användas i naturvetenskapslektioner. Virtuella bibliotek kan användas i turkiska lektioner. På matematiklektionen kan undervisning med visuellt ske med hjälp av 3d. På musiklektionen kan ljuden från olika musikinstrument spelas. Dessutom ger aktiviteter som bloggande och webbdesign effektiv användning av teknik.

3 FEBRUARI VECKA 4 DAG

1-) Presidentens kultur- och konstpriser Vem är den person som fick ett pris inom området samhällsvetenskap?

Ismail svart

Självbedömningsdefinition

Självutvärdering är en persons förmåga att utveckla sig själv och dra lärdomar av det han/hon gör.

2-) Vad gör du i klassrummet för hyperaktivitetsbarn?


Först och främst skulle jag utarbeta en individualiserad utbildningsplan, med hänsyn till barnets särskilda utvecklingsbehov, mitt primära mål skulle vara aktiviteter för att öka fokus eftersom dessa barn inte kan kontrollera sina rörelser.

Överskott av visuella stimuli ökar rörligheten, så jag förbereder aktiviteter som kommer att minska hans rörelse med nya komplexa stimuli och fokusera hans uppmärksamhet.

Jag gör indelningen av legos efter färg och formstorlek, jag visar exemplet med att tänka högt för barnet, jag hjälper honom att förstärka sig i uppmärksamhetsstudier, jag ser till att han får självkontroll med självförslag.

Till exempel nu måste jag rita bilden långsamt och försiktigt, nu måste jag dra ner linjen, jag behöver måla teckningen utan att svämma över, jag låter den stimulera sig själv och fokusera på vad den gör på det här sättet.

Vi gör till exempel ett pussel.Jag vill att barnet ska separera bitarna efter deras färger och om de är platta. Och jag kommer definitivt att ge dig den här utmärkelsen genom att förklara varför den vann.

3-) Specialundervisning?

Utvecklingen av individer som skiljer sig väsentligt från sina kamrater på grund av kroppsliga, känslomässiga, mentala, sociala och liknande skäl är den utbildning som ges efter deras inlärningsbehov, såsom lässvårigheter, skrivsvårigheter, matematiksvårigheter.

4-) Vad är maktdelningen?

Det är maktdelningen, en statlig förvaltningsmodell där befogenheter som den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten är åtskilda från varandra.

5-) Hur undervisar man i en bullrig klassrumsmiljö?

Barn ska på ett objektivt, logiskt och måttligt sätt få veta att de oegentligheter som kommer att uppstå till följd av buller, individen skadar och avbrott i utbildningen. Regler bör fastställas med barn, så att uppkomsten av en bullrig miljö bör förhindras eller minimeras.

6-) Är det bra att se en film i slutet av lektionen? Varför?

Det skapar medvetenhet, ger barnet ett perspektiv och får honom också att vara villig till lektionen.

7-) Hur går socialisering till i en privat utbildningsinstitution?

Det görs med inkluderande utbildning.

8-) Portfölj?

Portföljens studentutvecklingsfil är studentens CV.

9-) Hur använder du den interaktiva skrivtavlan?

Det bör användas i enlighet med vinsterna.

10-) Definition av att leva?

Det är parlamentet som har befogenhet att anta, ändra och avskaffa lagar med den befogenhet som grundlagen ger.

11-) Ett av G8-länderna?

England Italien Frankrike Tyskland

12-) Fördelarna med att överföra klassläraren från lärare till elev?

Självreglering ger autokontroll.

13-) Vilka är fördelarna med teknik relaterad till ditt område?

Det tilltalar alla mina sinnen och gör undervisningen effektiv.

14-) Hatays gränsport?

Platåns östra gränsövergång

15-) Vem är den första kvinnliga stridspiloten?

Sabiha Gökce

16-) Definition av orientering?

Anpassning är anpassning till en ny situation.

17-) Vad är aktiviteter utanför klassen?

Resor, observation, intervju, utställning, museiutbildning, läxor är alla planerade tekniker utanför klassen.

18-) Mekanismen som löser tvister på uppdrag av den turkiska nationen?

Det är omdöme.

19-) Hur gynnar det läraren att följa den aktuella utvecklingen?

Lärandet fortsätter hela livet. Det är viktigt att förnya oss och utvecklas. Det är viktigt att lärare följer ny utveckling eftersom de behöver uppfostra individer som kan hänga med i denna utveckling. Det är läraren som integrerar aktuell utveckling i klassrummet.

20-) Tekniska innovationer inom utbildning?

Teknologiska produkter som smarta boards, interaktiv programvara, surfplattor, säg ett av delarna i klassrummet, lärarens attityd, elevegenskaper, klassstruktur, läroplan

Avtalsundervisning Intervjufrågor

1) Förklara corollun-principen om uthållighet - tålamod.

2) Förklara Mevlanas mening "Antingen visas som du är eller var som du ser ut".

3) Vilket material använder läraren som förbereder en plan i skolan enligt teorin om multipel intelligens?

4) Vad är definitionen av den ekonomiska principen?

5) Hur vinner du över en student som har en negativ attityd och ett negativt beteende mot din kurs?

6) Vilka är fördelarna och nackdelarna med datorstödd utbildning jämfört med klassisk utbildning?

7) Vad heter bitbytet i Istanbul före 2013?

8) Vilka är kodningstalen i algoritmisk kodning? (0-1)

9) Vem är finans- och finansminister? (Lutfi Elvan)

10) Hur kan du använda ljudmaterial i klassrummet?

11) Förklara Blooms taxonomi?

12) Hur ska relationen lärare-elev vara?

13) Vem fick ett pris i kategorin Musik i Presidential Culture and Art Awards?

14) Vilka är skillnaderna mellan smart board och projektion?

15) Vilka är de situationer som kräver att vistas i klassrummet?

16) Vad är definitionen av divergent tanke?

17) Vilka är huvudmålen med TİMS?

18) Vilka är huvuddragen som skiljer läraryrket från andra yrkesgrupper?

19) Ge ett exempel på de läromedel du kommer att använda på lektionerna?

20) Hur skulle du se ut i ett klassrum som du gick in i för första gången?

21) Vad är en autokratisk lärare?

22) Ska ett betyg upprepas?

23) Förklara lärarens positiva attityd?

24) Vilka är fördelarna med den smarta brädan?

25) Vilka är fördelarna och skadorna med teknik?

26) Antal funktioner för kooperativt lärande?

27) Vem gavs presidentens lojalitetspris?

28) Effekten av lärarens anklagande tal på barnet?

29) Vad kan göras för att minska telefonanvändningen hos barn?

30) Vilken betydelse har lärarens utseende?

31) Vilka tekniska verktyg är viktigare för lektionen?

32) Verbal - Definition av språklig intelligens?

33) Förklara visuell intelligens?

34) Hur inkluderar du den exkluderade eleven i klassen?

35) Vilka är de negativa effekterna av mobiltelefoner?

36) Vem är den turkiske diplomaten vid FN?

37) Forskningsöversiktsobjekt bör ges och vilka bör ersättas?

38) Definitionen av Creative Thinking-färdighet ges, vilken typ av tänkande är detta?

39) Vad är nätmobbning? Vad kan man göra för att förhindra det?

40) Vilka uppgifter har läraren i trånga klassrum?

41) Definitionen av matematiskt-logiskt tänkande ges och frågas vad det är?

42) Vem tilldelades samhällsvetenskapspriset från presidentpriserna?

43) Definition av undervisningsmetod genom presentation

44) Var ligger Hacı Bayram Veli University?

45) Vad är bidraget från wifi-utbildning)

46) Hur vinner man eleven som är inblandad i brottet?

47) Vad kan göras för en elev som är frånvarande från skolan?

48) Varför närvaro är viktig

49) Vilka vulkaniska berg bildades Kappadokien som ett resultat av utbrottet?

50) Läraren kan inte befrias från sina känslor. Tolka den här meningen.

51) Vilka är de negativa konsekvenserna av att använda telefonen i klassrummet?

52) Vad är en centralbankschef?

53) Nämn 2 principer för turkisk grundfilosofi.

54) Vad är en diplomat?

55) Definitionen av Tawhidi Tedrisat akn gavs och man frågade vilken lag det var.

56) Vad är en debatt?

57) Vilken film vann flest Oscars?

58) Varför är tillförlitligheten låg i sann-falska tester?

59) Vem är general manager för TRT?

60) Vilka är fördelarna med hologrammet?

61) Vilka är effekterna av att alla lärare i skolan har en gemensam inställning på eleverna?

62) När skulle du ge upp användningen av teknik i undervisningen?

63) Vilka är de turkiska nobelpristagarna?

64) Vilka är fördelarna med att ha en diskussion ansikte mot ansikte och online i klassrummet?

65) Vilka är fördelarna med e-boksansökan?

66) Vilka var fördelarna med att planera innan lektionen?

67) Vilken institution i staten tillhör Slottsverkets ordförandeskap?

68) Vilket är ett inlärt beteende? (Var inte tyst i biblioteket - Tryck inte på larmet på en brasa - tveka inte när du hör ett ljud - håll inte i handen när du rör vid något varmt)

69) Vad är 70 i ett godkänt prov med 70 poäng?

70) Enligt Turkiets plan, när är första gången man sätter sin fot på månen? (2023)

71) Vilken betydelse har intern och extern kommunikation?

72) Vad är en blogg? Hur använder du det i din lektion?

73) Nämn två av de grundläggande principerna för nationell utbildning.

74) Vad är meningen med TRT:s nya slogan "The essence is human"?

75) Hur utvecklar du barns färdigheter på hög nivå med hjälp av teknik?

76) Vilka covid-vacciner används av Turkiet?

77) Bidrar hörlurar som översätter främmande språk till utbildning?

78) Vilka är fördelarna med att använda röstkommando, touch eller penna istället för mus?

79) Vilka är fördelarna med att lära sig genom att göra?

80) Berätta om 2 filmer där Kemal Sunal och Şener Şen skådespelade tillsammans.

81) Definitionen av självbiografi ges och det frågas vad det är?

82) Vilken kanal sänder TRT i Eurasien?

83) Varför ska lärare känna till lagar och förordningar?

84) Varför ska teknikbaserad undervisning göras?

85) Vem är ordföranden för den turkiska rymdorganisationen?

86) Definitionen av sociometri gavs och det frågades vad det var.

87) Kan 3 4 5-dimensionella objekt integreras i utbildning?

88) Man frågade vilken film Sagan om ringen var uppkallad efter sin regissör?

89) J.K. Vad är boken med fantastiska trollformler skriven av Rowling? (Harry Potter)

90) Hur utvecklar du elevernas färdigheter på hög nivå i den virtuella miljön?

91) Vad är den integrerade klassrumsmodellen?

92) Vilken typ av problem kan du uppleva i aktiviteter utanför klassen?

93) Vad kan du göra för din elev som utsätts för akademisk press och våld från sin familj?

94) Vad är fördelen med att känna eleven för läraren?

95) Vilken typ av problem orsakar skolregler om de inte skapas inom en viss ram?

96) Hur påverkar det att ge exempel från livet din lektion?

97) Var kom det mest covid-vaccinet ifrån?

98) Vilka beteendeproblem kommer en lärare med negativa attityder att skapa hos eleven?

99) Definitionen av den förebyggande modellen har getts och det har frågats vad det är.

100) Definitionen av distansutbildning gavs och det frågades vad det är.

101) Vilka är fördelarna med att känna till din elevs intressen?

102) Förklara vikten av att bestämma klassrumsreglerna tillsammans med eleverna.

103) Funktioner hos problembaserad undervisningsteknik (fråga med premisser)

104) Vad tycker du om mjukvaru- och kodningskurser i skolor?

105) Vad kan göras för att utbilda lärare vid pedagogiska fakulteter?

106) Vilka är fördelarna med att spela in glasögon för elever?

107) Hur kan smarta hemapplikationer användas i klassrummet?

108) Kan du ge ett exempel på hur jag använder I-språket?

109) Vilket land fick vi flest vacciner från? (covid 19)

110) Vad är kinestetisk och kroppslig intelligens?

111) Varför är det viktigt för elever att gå i skolan för utveckling?

112) Hur kan du få en elev som inte gillar att läsa som att läsa en bok?

113) Utvärdera multiple-choice sant-falskt testtyper i termer av användbarhet?

114) Hur kan felet minskas vid indirekt mätning?

115) Magna Carta är författningen för vilket land?

116) Vad är betydelsen av hybridutbildningsmodellen?

117) Hur vet du att eleven har förstått ett ämne?

FRÅGOR SOM STÄLLS VID INTERVJUEN (ALFABETISK)

1-"Sinnet sitter i huvudet, inte i åldern. Det för med sig ålder till sinnet." förklara ordet.
2-"En gyllene hand skär inte en kniv." förklara ordet.
3-"Berätta för mig din vän så ska jag berätta vem du är." förklara ordet.
4-"Jag gjorde en bra sak genom att splittra atomen, men folk missbrukar den." förklara ordet.
5-"En generation är fortsättningen på en annan generation." förklara ordet.
6-"Du kan förstå att ett land styrs av god moral från musiken i det landet." förklara ordet.
7-"Om du kallar någon galen 40 gånger, kommer de att bli galen." förklara ordet.
8-”Barnet är som ofrusen betong. Vad som än faller på den lämnar ett spår." förklara ordet.
9-"Bli mästare på ett jobb snarare än en lärling på många jobb." förklara ordet.
10-"Om du doppar kannan i havet tar det så mycket som det tar, resten blir kvar." förklara ordet.
11-"Det finns ett samhälle utan en stat, men det finns ingen stat utan ett samhälle." förklara ordet.
12-"Världen blir orättvis när de som förblir tysta förblir tysta." förklara ordet.
13-"Jag tänker därför är jag." förklara ordet.
14-"Det finns ingen absolut sanning i utbildning." förklara ordet.
15-Hur skulle du förklara ämnet "psykologiskt tillstånd i tonåren" för dina elever?
16-"Den enda konstnären vars verk inte är signerat är en lärare." förklara ordet.
17-"Utvecklingsområden är en helhet." Förklara principen.
18-"Utvecklingen är från topp till tå och inifrån och ut." Förklara principen.
19-"Utvecklingen följer varandra." Förklara principen.
20-"Kom igen tjejer till skolan!" Tror du att kampanjen nådde sitt mål? Vänligen förklara.
21-Vad förstår du med frasen "om det nya är din vän, det gamla"?
22-"Vinden som sjömannen vill ha blåser inte alltid." förklara ordet.
23-"Det finns ingen nation som kan resa sig utan att förlita sig på etiska principer." förklara ordet.
24-"Människan tror mest på det hon vet minst. Människan har mest fel i det hon vet minst." förklara ordet.
25-"Om en person har ett syfte, kommer han att bli framgångsrik." förklara ordet.
26-"Om du vill göra affärer, gör affärer med få människor, om du vill prata, gör affärer med många människor." förklara ordet.
27-"Det borde finnas många människor som planerar arbetet och få människor som gör arbetet." förklara ordet.
28-"Jag besegrade fyrtio forskare med ett bevis, men jag kunde inte besegra en okunnig person med fyrtio bevis." förklara ordet.
29-"Det finns inga dåliga människor, det finns människor som inte kan tänka bra." förklara ordet.
30-"Undervisning är ett aldrig sinande studentskap." förklara ordet.
87-Vilken typ av väg bör följas i riktning mot utveckling av turismen för att stänga utrikeshandelsunderskottet?
88-Var i världen vill du se? Varifrån?
89-Vilka är expansionerna av EBA- och FATIH-projekt?
Vad tycker du om 90-E-regeringens ansökan?
91-Om du var minister för nationell utbildning, vilken typ av utbildningsprogram skulle du förbereda?
92-Anser du att utbildningen av lärarkandidater och lärare som arbetar vid pedagogiska fakulteter är tillräcklig?
93-Vilka är bidragen från dramakurser vid pedagogiska fakulteter? Vad tycker du om dramalektioner?
94-Vilka är de positiva och negativa aspekterna av samexistens av samma åldersgrupper i utbildningsinstitutioner?
95-Påverkar pedagogisk psykologi och sociologi varandra?
96- Bör utbildning endast ske på formell nivå? Vänligen förklara.
97-Vilka är de nationella utbildningsprojekten inom området utbildningsteknologi?
98-Hur säkerställer du att läraren ligger steget före eleven när det gäller användningen av teknik i utbildning och träning?
99-Vilka är de positiva och negativa aspekterna av kamratgrupper i utbildning?
100-Vilket inflytande har föräldrar i utbildningen?
101-Vad är betydelsen av disciplin och straff i utbildning?
102-Vilka är fördelarna med att utföra kollaborativt lärande genom att dela upp eleverna i små grupper i utbildningen?
103-Hur ska mätnings- och utvärderingsprocessen inom utbildning vara? Hur använder du bedömning och utvärderingsmetod i din klass?
104-Vad är betydelsen av förstärkare i utbildning?
105-Vilka är fördelarna med att sätta gränser i utbildningen?
106-Vilka är de positiva och negativa aspekterna av teknikanvändning i utbildningen?
107-Vad är teknikens plats i utbildningen? Vilken effekt har teknik på utbildning? Förklara sambandet mellan utbildning och teknik.
108-Hur använder du teknik i utbildningen? Hur förbättrar och gynnar det eleven?
109-Vad är dina tankar om utbildningens inverkan på individuell utveckling?
110- Förklara delen "önskad beteendeförändring" i definitionen av utbildning.
111-Vad tycker du om socialiseringen av utbildning?
112-Vad är förhållandet mellan ekonomi och utbildning?
138-Vilka är de positiva eller negativa aspekterna av läxor som undersöks på internet?
139-Vad gör du för oönskade beteenden (kasta sopor på marken, spotta, etc.)? Vilken väg följer du för att få önskat beteende?
140-Vad bör göras för att förhindra arbetslöshet?
141-Vad är dina tankar om blod- och organdonation?
142-Vilka är effekterna av inkluderande utbildning på föräldrar?
143-Hur säkerställer du social acceptans hos mainstreaming studenter?
144-Vilka är stadslivets effekter på mänsklig psykologi? Vänligen förklara.
145-Hur hjälper guideböcker lärare?
146-Vad är effekten av att tala och uttrycka sig själv på framgång?
147-Vad vet du om byinstituten och vad har du för åsikter om nedläggningen?
148-Vad är förhållandet mellan kultur och vetenskap?
149-Hur förebygger du drogberoende?
150-Vad är mediekunskap?
151-Vad är effekten av medieteknik (TV, telefon, internet, surfplatta, etc.) på barn?
152-Vilka är dina förslag för korrekt användning av media och internet?
153-Vilka är dina mål med ditt yrke? Hur kan du förbättra dig själv i ditt yrke och vad kan du göra för det?
154-Vad kan göras för att väcka nationellt medvetande?
155-Vad gör du för att skydda den nationella kulturen? Vänligen förklara.
156-Vad tycker du om kärnkraftverk?
157-Varför ses fetma mest i storstäder? Vad gör du mot fetma, som är vår tids problem?
158-Vad är skollivets bidrag till att förbereda individen för livet?
159-Hur säkerställer du nya elevers anpassning till skolan?
160-Hur kan den fysiska/kinestetiska intelligensen hos elever utvecklas i skolor?
161-Vad tycker du om att endast lära ut vissa nivåer i skolor?
162-Vem mer kan dra nytta av skolor, inte bara elever? Vad kan man göra för detta?
163-Mognad är en del av beredskap. Vilken typ av problem tror du att ett barn som inte är redo för möten i detta sammanhang?
164-Vad ska studenterna vara uppmärksamma på när de väljer ett universitet?
165-Vad kan göras för att förbättra interpersonell social intelligens hos elever?
166-Vad gör du för att förbättra kreativiteten hos elever?
167- Hur skulle du utrusta eleverna med förmågan att ställa frågor och ge lämpliga svar?
168-Vart skulle du ta med eleverna på en resa?
169-Vad tycker du om föräldrarnas bidrag till elevernas läxor?
170-Vilka tekniska verktyg använder du för att utveckla olika intelligensområden för dina elever?
171-Vilka är de positiva och negativa aspekterna av att undervisa i ämnet genom att ge exempel som passar elevens liv?
172-Hur skulle du aktivera studenten från det passiva mottagartillståndet?
173-Vilka aktiviteter skulle du ha gjort för att göra lärandet permanent? Förklara effekten av teknik på varaktighet i lärande.
174-Vilka är effekterna av lärares förväntningar på elevers akademiska framgång, intressen och attityder?
175- Om det läraren säger och det han gör inte är förenliga, vilken effekt har det på eleven?
176-Påverkar utbildningen att vara en fördomsfull lärare?
205-Vad är anledningen till att turkiska är det 5:e mest talade språket i världen?
206-Information i långtidsminnet glöms inte lätt bort. Vad är anledningen till detta? Förklara med ett exempel.
207-Vad skulle du göra om du gick i en avlägsen skola?
208-Det finns många monument, antika städer och historiska artefakter i vårt lands geografi. Hur skulle du betygsätta detta?
209-Vilka åtgärder vidtas/måste vidtas för jordbävningar som orsakar många förluster av liv och egendom i vårt land?
210-Vad är anledningen till att andra idrottsgrenar inte utvecklas lika bra som fotbollen i vårt land?
211-Anser du att arbetet vid offentliga utbildningscentra i vårt land är tillräckligt? Vad kan göras för att förbättra det?
212-Vad är anledningen till att sjöfarten inte har utvecklats trots att vårt land är omgivet av vatten på 3 sidor?
213-Vad skulle du göra för att göra freden i ditt land permanent?
214-Hur känner du igen barn med kreativ intelligens? Vad gör du för att förbättra?
215-Jämför icke-formell utbildning med formell utbildning.
216-Hur planerar du din tid? Vad prioriterar du när du planerar?
217-Vad är kedjeinlärning? Förklara och ge ett exempel.

Du kan följa vår sida på våra sociala mediekonton nedan. Tack för din uppmärksamhetKamusaati.com

UNDERVISNINGSINTERVJUFRÅGOR 2023 - Offentlig tid (2)UNDERVISNINGSINTERVJUFRÅGOR 2023 - Offentlig tid (4)UNDERVISNINGSINTERVJUFRÅGOR 2023 - Offentlig tid (5)UNDERVISNINGSINTERVJUFRÅGOR 2023 - Offentlig tid (6)UNDERVISNINGSINTERVJUFRÅGOR 2023 - Offentlig tid (7)

Alla rättigheter till denna artikel tillhör www.kamusaati.com. Det kan inte citeras enligt artikel 36 i lagen om intellektuella och konstnärliga verk nr 5846. Juridisk uppföljning kommer att göras vid citering av denna upphovsrättsskyddade artikel. ©

De mest uppdaterade jobbinläggen kommer att finnas på våra sociala mediekonton så fort de publiceras. Du kan vara den första att veta om jobbannonser genom att gå med i vår grupp nedan.

UNDERVISNINGSINTERVJUFRÅGOR 2023 - Offentlig tid (8)
JOBB ÖVER Türkiye OFFENTLIG PERSONALREKRYTERING
Endast medlemmar grupp 3 878 849 medlemmar
OFFENTLIG OCH PRIVAT PERSONAL REKRYTERING JOBB GÅ MED I GRUPPEN FÖR TUSENTALS JOBB BJUD IN VÄNNER
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 05/18/2023

Views: 5257

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.