Kalkylator för PERCENTAGES % (procent) (2023)

Kalkylatorn och förklaringen har granskats av:Jag gör. Romerska Ramos-Kandidat i matematik och master i operationsforskning från UCV.

Hur man använder kalkylatorn

Innehållsförteckning

  1. Kalkylator
  2. Hur man använder kalkylatorn
  3. Vilka är procentsatserna?
  4. Hur man beräknar en procent med bråk
  5. Hur man konverterar en procentsats till en bråkdel
  6. Beräkning av procentsatser med proportioner
  7. Knep för att snabbt beräkna procentsatser för hand

Om du är här är det för att du letarhur man beräknar procent av ett taleller för att du behöver veta hur stor procentandel av ett nummer X är ett specifikt tal.

Tja, du ska veta att du har kommit till rätt plats, eftersom vi har programmerat en perfekt procenträknare åt dig, den innehåller båda alternativen och är väldigt enkel att använda.

Det kommer att räcka med att ange den data du har och den kommer att ta hand om att ge dig det resultat du letar efter, antingen i procent eller i reella tal.

Fördelarna med detta är i grunden hastigheten, bekvämligheten med att kunna utföra den här typen av onlineoperationer och noggrannheten som det ger dig.

Eftersom du är en maskin kan du inte svara fel om uppgifterna är korrekt inmatade.

Men kanske är du intresserad av att göra det manuellt, för att inte vara beroende av någon eller något och för att kunna utföra alla typer av procentoperationer var som helst.

För människor som du har vi utformat en liten handledning för att göra det steg för steg, om du vill lära dig hur, fortsätt läsa.

Vilka är procentsatserna?

innan du serhur man räknar ut procentsatsernaDet är viktigt att känna till en definition som är så korrekt som möjligt för att förstå vad den handlar om.

Vilka är alla dessa siffror tillsammans med symbolen %? De kallas så många procent, och de är en bråkdel som alltid har talet 100 som en determinant, de tjänar till att indikera vilken andel av 100 som uppfyller specifika villkor.

(Video) Calculate Percent (with a calculator) | Finding a Percentage

Med ett exempel kan det ses tydligare: 60 % av universitetsstudenterna börjar läsa till ett prov under den senaste veckan; detta betyderatt 60 av 100 eleverDe börjar förbereda sig för en tenta en vecka tidigt.

En lite mer teoretisk förklaring kan ge dig intressanta nyanser som gör det lättare för dig att förstå: När vi talar om procenttal syftar vi på ett alternativt sätt att omformulera ett bråk till hundradelar.

För att lära dig hur man beräknar procent bör du veta att det finns minst två olika sätt att göra det: med bråktal eller proportioner.

Vi ska visa dig hur du gör med ett klargörande exempel, Spanien har 45 miljoner invånare och 20 % av dem är från F.C. Barcelona, ​​hur många spanjorer finns i det här laget?

I det här fallet blir vi bara ombedda att beräkna hur mycket 20 % av 45 miljoner är:

$$20\%\ of\ 45 = 20\times\frac{45}{100} = 9$$

I det här fallet kan vi säga att 9 miljoner människor i Spanien är fans av F.C. Barcelona.

Som du har kunnat inse, om du är bekväm med att räkna ut bråk, bör du inte ha några problem med att utföra de olika beräkningarna relaterade till procentsatser.

Proceduren är enkel, för att beräkna procentandelen av en viss kvantitet räcker det att multiplicera den kvantiteten med variabeln x (det vill säga procenttalet) och sedan avsluta med att dividera resultatet med 100.

Hur man konverterar en procentsats till en bråkdel

Om du redan har förstått hur man beräknar procentsatser med räntan och det totala beloppet, kommer du att kunna gå lite längre för att lära dig hur du använder procentsatserna ur ett annat perspektiv.

I den här riktningen, vad du bör göra i första hand är att känna till proceduren genom vilken en procentandel kan omvandlas till en bråkdel.

(Video) How to find out Percentage from Calculator Easy Way

För att göra det räcker det att överväga procentsatsen och dividera den med 100. På så sätt kommer du att ha en bråkdel i dina händer som kan representera samma kvantitet på ett annat sätt.

Exempel: Vilken andel motsvarar 15 %?

För att ta reda på det, använd definitionen vi just gav:

$$15\% = \frac{15}{100}$$

Så vi kan säga att generellt:

$$X\% = \frac{X}{100}$$

Beräkning av procentsatser med proportioner

Förutom att omvandla procenttalen till bråk, är det till och med möjligt, på ett likvärdigt sätt, att skriva om dem med deras lämpliga proportioner. Egentligen kan vilken procentandel som helst av en kvantitet omformuleras i form av en proportion.

Med dessa villkor kan vi hitta olika problem beroende på vad du ska beräkna, men formeln som relaterar procent/andel är i alla fall följande:

  • Procent Kvantitet/Total Kvantitet = Procent/100

Exempel: på ett institut har 75 studenter av 300 underkänts i ett eller flera ämnen. Hur stor andel av eleverna har inte klarat minst ett ämne?

Utveckling: Förhållandet mellan elever som misslyckas med avseende på det totala antalet elever är 75 dividerat med 300. För att omvandla det till en procentsats bör vi omformulera summan som om den vore hundra.

(Video) Using The Apple iPhone Calculator Ap To Work Out A Percentage Of Something (Percent Key).

För att göra detta måste vi numeriskt kalibrera förändringen i förhållandet mellan de 75 eleverna med avseende på totalt 300, till hur det skulle se ut om totalen var 100.

Låt oss se det i formelform:

$$\frac{75}{300} = \frac{x}{100}$$

Och med denna formel till hands kan vi enkelt lösa värdet på X

$$X = 75\times\frac{100}{300} = 25$$

Det betyder att av 100 elever har 25 underkänt ett ämne eller fler, det vill säga 25 % av eleverna.

Knep för att snabbt beräkna procentsatser för hand

Efter så mycket teoretisk definition kommer vi att berätta hur du beräknar det på ett praktiskt sätt, för att spara tid genom att använda ett mycket enkelt knep baserat på regeln om tre.

Om du vill veta hur mycket 22% av 1500 är, måste du helt enkelt tänka på en regel om 3, om 1500 är 100%, hur mycket blir 22%:

$$1500\frac{22}{100}$$

För att påskynda allt detta, multiplicera helt enkelt 1500 (eller siffran du vill ha) med 0,22 (eller den procent du vill, uttryckt från 0 till 1) och du kommer att få resultatet du letar efter på ett mycket snabbare, bekvämare och smidigare sätt .

Det spelar ingen roll om du dividerar det totala resultatet av multiplikationen eller gör det bara med ett av de två talen, det kommer också att ge dig samma tal om du multiplicerar 15*22, lösningen blir i alla fall alltid 330.

(Video) How to calculate percentage on calculator using percentage button

Låt oss ta ett annat exempel:Att säga 15 % av 220 är detsamma som att säga (220)*(0,15) eller nu (2,2)*(15) eller också (15)*(220/100). Resultatetkommer alltid att vara 33.

Med den här treregeln kommer du att spara mycket tid när du beräknar procentsatser, den är också mycket mer rekommenderad än de två tidigare metoderna, även om det är sant att de andra metoderna hjälper oss att förklara på ett mer teoretiskt sätt vad procentsatser är .

Så långt kommer denna artikel, där du har lärt digför att använda procenträknarenatt göra det på ett enkelt, snabbt, automatiserat och helt gratis sätt.

Och å andra sidan har vi också förklarat hur man gör för hand och med två olika metoder: med bråk och med funktioner.

Vi hoppas att all denna information som du har kunnat hitta på denna onlinesimulatorwebbplats har varit användbar för dig, i så fall skulle ett bra sätt att belöna oss vara att dela den här artikeln på dina sociala nätverk och på så sätt få denna fantastiska gemenskap att växa .

Innan jag avslutar vill jag påminna dig om att om du har problem med vår procenträknare, vi alltidDu kan kontakta oss via kontaktsidan.

Kalkylator för PERCENTAGES % (procent) (1)

Jag gör. Romerska Ramos

Kandidat i matematik och master i operationsforskning från UCV.

(Video) Finding a Percent of a Number | Calculating Percentages

Román Ramos har en examen i matematik från Central University of Venezuela (UCV) och en magisterexamen i operationsforskning från samma universitet. På arbetsplatsen, från 1997 till 2000, arbetade han som utbildare i geometri, ...Läs mer "

FAQs

What is the cheat for percentages? ›

As Stephens explains, if you ever have to calculate a difficult percentage on the spot without pen and paper or a calculator, you can use a simple shortcut - flip the numbers around. "So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and do 75% of 4, which is easier," Stephens tweeted.

What is the easiest trick to find percentage? ›

To determine the percentage, we have to divide the value by the total value and then multiply the resultant by 100.

What grade is a 75% on a test? ›

Grade Scale
A+= / >100%
B+= / >85%
B= / >80%
B-= / >75%
C+= / >70%
10 more rows

What is 70% as a test grade? ›

Grade Scale
PercentageLetter Grade
98-100A+
73-76C
70-72C-
67-69D+
9 more rows

How much will a 63 affect my grade? ›

Your final is worth:
Letter GradeGPAPercentage
C-1.770-72%
D+1.367-69%
D163-66%
D-0.760-62%
9 more rows

How do you work out 40% of 80? ›

40% of 80 equals 32. To calculate this result multiply the fraction 0.40 by 80. Another method for finding 40 percent of 80 is through the multiplication of the fraction 40/100 with the integer 80.

How do I calculate percentages from two numbers? ›

Answer: To find the percentage of a number between two numbers, divide the number by the other number and then multiply by 100.

What is 5% of 20% solution? ›

Answer: 5% of 20 is 1.

What is 5 percent out of 100? ›

Answer: 5% of 100 is 5.

What is the Excel trick for percentage? ›

Calculate Percentage in Excel (Basic Method)
  1. The formula =C2/B2 should be entered in cell D2 and copied to any number of rows you require.
  2. You can view the resulting decimal fractions as percentages by clicking the Percent Style button (Home tab > Number group).
May 11, 2023

How to solve 30% of 40? ›

Therefore, to find 30% of 40, we move the decimal in 30 two units to the left to get 0.30, and then we multiply 0.30 by 40. We get that 30% of 40 is 12.

Videos

1. Percentages Made Easy!
(The Organic Chemistry Tutor)
2. Percentages made easy - fast shortcut trick!
(tecmath)
3. Reverse Percentages using the Bar Method (Non-Calculator) | GCSE Maths Tutor
(The GCSE Maths Tutor)
4. How to Calculate Percentages of Total in Excel
(Excel, Word and PowerPoint Tutorials from Howtech)
5. Percentages on Casio Scientific Calculator
(EHbhuiyan)
6. How to Calculate Percentage on Computer's Calculator
(HOWTECH)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 06/10/2023

Views: 5357

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.