INTERNATIONELL KONFERENS OM SOCIAL VETENSKAP OCH HUMANIOS (2023)

Relaterade papper

Framtidens Teknik Bioteknik

Future Technology Biotechnology Project, Bes2018 P:736-740, Edirne

2018 •

mete arslan herrgård

I denna studie syftar det till att öka kunskapen och medvetenheten hos lärare inom bioteknikområdet med projektet "Future Technology Biotechnology" inom ramen för TÜBİTAK 4005 Science and Society Innovative Educational Practices-programmet. I detta projekt syftade det till att förnya bioteknik, genteknik och bioetik hos lärare i naturvetenskap och biologi, att informera dem om nya studier inom dessa områden och att öka mångfalden av läromedel de använder i sina lektioner. I projektet utformades teoretiska och tillämpade vetenskapliga aktiviteter genom att använda sig av kollaborativa och 5E-inlärningsmodeller. Studiegruppen bestod av 10 naturvetenskaps- och 10 biologilärare som arbetade i skolor anslutna till Riksutbildningen. Teoretiska och tillämpade aktiviteter i projektet genomfördes som en enda termin vid Trakya University mellan 15-22 juli 2018. Attityd- och kunskapstester användes för att mäta resultatet av projektet. I slutet av de teoretiska och praktiska aktiviteterna för de lärare som deltar i projektet fastställdes att attityder och kunskapsnivåer mot bioteknologiska tillämpningar, genteknik, GMO och bioetik ökade.

Visa PDF

Graduerades attityder till läraryrket och modern undervisning Attribution Utexaminerade från fakulteten för naturvetenskap och konst som också tar lektionen för pedagogisk bildning

Osman Titrek

Syftet med forskningen är att utvärdera betydelsen för professionen av lärare och moderna pedagogiska egenskaper som ges av de utexaminerade som får grundutbildning inom humaniora och pedagogisk utbildning i termer av olika varianter. Forskningen tillämpades på 197 frivilliga akademiker som fick pedagogisk utbildning vid University of Sakarya. Data från forskningen samlades in med hjälp av attitydskalorna ÖMİT och ÇÖN. Forskningen genomfördes med deskriptiv skanning och relationell skanning. Resultaten av data indikerar att attityden till läraryrket är mycket positiv. Det finns ingen meningsfull skillnad mellan attityder och vissa varianter. Som två sidovariansanalyser påpekar är den kollektiva effekten av föräldrars utbildningsnivå inte meningsfull för attityderna. Regressionsanalys har uppmärksammat det faktum att anledningen till envishet att diplomera huvudprogrammet är en betydande utläggning om attityder. Vikten av att...

Visa PDF

Erhan Yaylak

Syftet med denna studie är att undersöka samhällskunskapslärarkandidaternas attityder till läraryrket. För detta ändamål genomfördes det under höstterminen 2012-2013 med deltagande av 146 kvinnliga och 80 manliga lärarkandidater, som studerar i tredje klass vid Dokuz Eylül University Buca Education Faculty, Social Studies Teaching Department. "Teaching Profession Attitude Scale" tillämpades i studien. SPSS 16.0 användes i analysen av forskningsdata och data från forskningen analyserades med hjälp av nödvändiga statistiska tekniker. Som ett resultat av forskningen fastställdes att det inte fanns någon signifikant skillnad i attityder hos lärarkandidater i samhällskunskap till läraryrket enligt variabeln kön och den gren de studerade, men det fanns en signifikant skillnad enligt variabeln på gymnasiet de tog examen från.

Visa PDF

Åsikter från kvinnliga lärare om forskarutbildning Nuray SEVİNÇ, Ezgi GÖL

BES 2014 Trakya University Proceedings

2014 •

Ezgi G.,Nuray Sevinc

Opinions of Female Teachers on the Postgraduate Education Process Nuray SEVİNÇ, Ezgi GÖL 9th International Balkans Education and Science Congress 9th International Balkans Education and Science Congress 16-18 oktober 2014 – 16-18 oktober 2014 Trakya University - Edirne

Visa PDF

Utvärdering av gymnasieprogrammet för demokrati och mänskliga rättigheter

2012 •

P. Oya Taneri

Visa PDF

Chefsutnämningar och meritsystem i det turkiska utbildningssystemet

Utbildningsadministratörsuppdrag och meriter i det turkiska utbildningssystemet

2020 •

Ismail Erol

Under 2000-talet, som vi beskriver som teknikens tidsålder, har det blivit en gemensam ansträngning för alla nationer att minimera de problemelement som uppstår i de utbildningssystem som implementeras i världen, för att ge eleverna lättare tillgång till information och för att komplettera de fysiska och vetenskapliga infrastrukturbristerna i skolor och andra utbildningsinstitutioner. Naturligtvis finns det i dessa utbildningsinsatser arbetsuppgifter som åligger lärare, elever och föräldrar, samt viktiga uppgifter för skoladministratörer. Av denna anledning är beslutsamheten hos skoladministratörer, en av de viktigaste myndigheterna, viktig för att komma till rätta med de stora problem som uppstår i utbildningssystemet. Många kriterier bestäms i processen för att fastställa utbildningsadministratörer i världen. Som i alla länder finns det en unik utnämnings- och tilldelningsprocess för skoladministratörer i Turkiet. När vi tittar på processen för att fastställa skoladministratörer i Turkiet; Det står på varje plattform att transparens, ansvarighet, rättvisa och, viktigast av allt, "meriter" bör prioriteras. Även om det fulla värdet av meriter uttrycks i det turkiska utbildningssystemet när utvärderingar görs i linje med undersökningar som utförs i litteraturen och diskurserna från offentliga institutioner och organisationer inom utbildning, fackföreningar, icke-statliga organisationer och frivilliga utbildningsinstitutioner, det är möjligt att utse och tilldela administratörer tillsammans med innovationsstudier inom utbildning i processen.Det är oundvikligt att det kommer att få den plats det förtjänar i processerna.

Visa PDF

Akademiska studier i utbildningsvetenskap

Undersökning av skrivområden för att lära sig turkiska som främmande språk i sammanhanget av olika variabler

2020 •

Murat YIGIT

Visa PDF

Turkish Studies UNDERSÖKNING AV ÅNGESTNIVÅER HOS GREKCYPRIOTER SOM LÄRAR TURKISKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK

Duriye Gokcebag

Syftet med denna forskning är att undersöka nivån av främmande språkångest hos grekcyprioter som lär sig turkiska som främmande språk, vilket har visat sig ha en negativ effekt i praktiken. Främmande språkångest kan definieras som en rädsla som uppstår när personer som inte är på önskad nivå i att använda ett främmande språk förväntas använda målspråket utan att kunna målspråket. I litteraturdelen av forskningen, vad ångest för främmande språk är, betonas typerna och orsakerna till ångest för främmande språk, och även sätten att hantera ångest för inlärning av främmande språk förklaras i detalj.

Visa PDF

ILTER KONGRESS

Lärares åsikter om hur man använder manipulationer när man lär ut heltal. Sidorna 277-280

2018 •

Sule Sahin Dogruer

Syftet med denna studie var att undersöka matematiklärares åsikter om att använda manipulativ i matematikklassrummen. Specifikt syftade denna studie till att undersöka lärares preferenser för att använda manipulativa medel medan de lär ut heltal. För detta ändamål genomfördes semistrukturerade intervjuer med nio matematiklärare på mellanstadiet vid en offentlig skola i Yenimahalle-distriktet i Ankara. Lärarnas åsikter kategoriserades efter lärarnas användning, elevernas användning och begreppet heltal. Svar från deltagande lärare visade att de sällan använde manipulativt material. Ämne, årskurs, tid och lärarnas egna åsikter var viktiga faktorer när man valde att använda manipulativ. De tog upp att material var användbart för att göra koncept mer konkreta. De flesta av dem angav att räknare var lämpliga för addition och subtraktion av heltal men förvirrande för elever i multiplikation och division. Att ge exempel från det dagliga livet visade sig vara mer användbart och lämpligt för elevernas förståelse av heltal.

Visa PDF

ILTER KONGRESS

Hur stödjer argumentation och GeoGebra elevers förståelse av Prismnät? Sidorna 270-276

2018 •

Sule Sahin Dogruer

Det är viktigt att stödja en undervisning som främjar rumslig förmåga och geometrisk förståelse med visuella bildspråk i undervisningen i geometri. Forskning har visat att elever många gånger har svårt att utveckla starka begreppsförståelser inom geometri, särskilt om de lär sig geometri i en miljö som bara använder papper och penna. Men att lära sig geometri med dynamiska figurer och objekt stödjer elevernas förståelse. Yackel och Cobb (1996) betonar också att inlärning av matematik inkluderar både individuellt och samarbete. Eleverna behöver få stöd i en miljö där de kan förklara sina lösningar och dela dem med sina vänner. Dessutom är det viktigt att använda teknik för att ge en effektiv inlärningsmiljö. I detta avseende syftar denna studie till att undersöka elevernas förståelse av prismornät genom att stödja lektionerna med argumentation och GeoGebra som är en vanlig typ av DGS. En designbaserad forskningsansats användes för den aktuella studien för att tillhandahålla en effektiv inlärningsmiljö för åtta väghyvlar inom ramen för nät av prismor. Under undervisningen stöddes en frågebaserad lärmiljö för argumentation och användning av GeoGebra. Kvalitativ metod användes som forskningsmetod. Uppgifterna samlades in från diskussionerna i klassrummet. Elevernas idéer extraherades relaterade till nät av prismor baserat på innehållsanalysen. Resultaten av studien visade att argumentation och användning av GeoGebra hade en viktig roll för att förstärka elevernas idéer.

Visa PDF
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 07/15/2023

Views: 5261

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.